152-0331/01 – Podniková ekonomika a strategie (PEaS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět o pokročilých poznatcích podnikové ekonomiky a strategie podniku. 2. Rozumět podstatě ekonomiky a strategie podniku. 3. Určit hlavní a dílčí cíle soudobé podnikové ekonomiky a strategie 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout v semestrální práci efektivní doporučení v podobě konkrétních strategií směřujících k rozvoji podniku. 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (semestrálního úkolu) a dovést jej k racionální prezentaci s konkrétními návrhy. 6. Obeznámit se s teorií a praxí podnikové ekonomiky a strategie, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu dalších trendů v rozvoji podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je profilace studia programu Ekonomika a management se zaměřením na soudobé koncepce a modely ekonomiky a strategie podniku. Předmět je určen pro studenty programu Ekonomika a management, kteří během bakalářského studia absolvovali předměty Podniková ekonomika A, případně B a C nebo předměty s analogickým obsahem (Nauka o podniku, Podnikání a podnik apod.). Obsahově předmět rovněž navazuje na předměty magisterského studia oboru Ekonomika podniku tj. Rozvoj podnikání A, B. Předmět nabízí vymezení ekonomické strategie podniku na počátku 21. století. Zabývá se vymezením potenciálu podniku včetně jeho ekonomické racionality, systémem strategie podniku v soudobých podmínkách podnikatelského prostředí (vč. transtancionalizace, virtualizace apod.) s ohledem na konkurenceschopnost podniku. Pozornost je věnována aplikaci různých koncepcí stanovení strategie podniku, zejména diagnostického přístupu GM – Trend na konkrétní podnik a z toho vyplývající praktické analytické závěry a trendy dalšího rozvoje podniku. Předmět je podpořen prostředky e-learningové výuky.

Povinná literatura:

1. DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck. 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4. 2. KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: Teorie pro praxi. 2. Vyd. Praha: C.H. Beck. 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. 3. MIKOLÁŠ, Z. a kol.: Konkurenční potenciál průmyslového podniku. Praha: C. H. BECK, 2011. 4. SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 1. Vyd. Praha: C.H. Beck. 2000. 101 s. ISBN 80-7179-422-8.

Doporučená literatura:

1. Duchoň, B.: Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck 2007. 2. DAVID, F.R. Strategic Management: Concepts and Cases. 10. Th edition. New Jersey: Prentice Hall. 2004. 824 p. ISBN 0131276751. 3. FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing. 2005. ISBN 80-247-0939-2. 3: Hučka, M. a kol.: …… Praha: C. H. BECK, 2011. 4. JIRÁSEK, J.A. Strategie: Umění podnikatelských vítězství. 2. Vyd. Praha: Professional Publishing. 2003. 183 s. ISBN 80-86419-46-0. 5. JOHNSON,G.,SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press 2000. 834 s. ISBN 80722622203. 6. Kopčaj, A.: Spirálový management. Praha: Alfa Publishing 2007. 7. Kotler…. Chaotika….. 8. MIKOLÁŠ, Z.: Podnikání a podnik B. Studijní opora. Ostrava: VŠP 2006. 9. MIKOLÁŠ, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Praha: Grada 2005. 10. SLAVIK, Š. Strategické riadenie podniku. Bratislava: Sprint 1999. 285 s. ISBN 80-88848-41-5. 11. SLÁVIK, Š. a kol. Strategický management: Prípadové štúdie. Bratislava: Ekonóm 2001. ISBN 80-225-1857-3 12. SOUČEK, Z. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. 1. Vyd. Praha: Professional Publishing. 2003. 213 s. ISBN 80-86419-47-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Testy - Zpracované prezentace přednášek - Ústní prezentace dílčích výsledků v semestrální práci

E-learning

Další požadavky na studenta

- Řešení případových studií

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Uvedení do problematiky předmětu 2. Soudobé pojetí podnikové ekonomiky a strategie 3. Organické pojetí podniku – vymezení potenciálu 4. Organické pojetí podniku – limity racionality potenciálu 5. Systém strategického řízení firmy s ohledem na soudobé podnikatelské prostředí 6. Konkurenceschopnost jako základ konkurenční strategie podniku 7. Volba podnikatelské strategie s ohledem na podnik a odvětví 8. Vývoj a trendy v podnikových a funkčních strategiích 9. Mechanismus tvorby podnikové strategie s ohledem na ekonomiku podniku 10. Koncepce metody GM - Trend 11. Aplikace metody GM – Trend – tvorba variant 12. Implementace metody GM – Trend – testování a simulace variant 13. Přednáška odborníka z praxe 14. Kolokvium

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku