152-0339/01 – Management jakosti a systémy jakosti (MJaSJ)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu budou: 1) schopni definovat a správně používat odbornou terminologii z oboru řízení jakosti, orientovat se v přístupech, metodách a technikách řízení jakosti, 2) rozumět a umět vysvětlit ekonomické důsledky jakosti, vliv jakosti na konkureční schopnost, klasifikovat náklady spojené s jakostí, nutnost prevence v řízení jakosti, strukturu a funkce systémů řízení podle mezinárodních standardů, principy analýzy a zlepšování jakosti, 3) schopni aplikovat Paretovu analýzu, diagram příčin a následků, regulační diagramy, metodu FMEA, metodu QFD, srovnávat různé přístupy k řízení jakosti a zlepšování. 4) umět systematicky analyzovat problémy s jakostí od symptomů přes zjišťování nositelů problémů až k identifikaci kořenových příčin. 5) umět syntetizovat dílčí poznatky z analýz jakosti a navrhovat týmovým způsobem preventivní a nápravná opatření k řešení problémů. 6) umět posuzovat různé varianty opatření ke zlepšení jakosti a stanovovat priority

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je objasnit cíle, přístupy a postupy uplatňované v managementu jakosti. Důraz je kladen na pochopení přístupu TQM a jeho nástrojů, rovněž tak na podstatu a funkce systémů jakosti podle ISO řady 9000. Výuka směřuje taktéž ke zvládnutí základních metod a technik využívaných v diagnostice a zlepšování jakosti.

Povinná literatura:

MACUROVÁ, P. : Řízení jakosti B. Ostrava:. VŠB - TU, 2008. ISBN 978-80-248-1720-0. ČSN ISO 9001, 9004 Systémy managementu jakosti. 2001. ČSN ISO 9000. Systémy managementu kvality. Základní principy a slovník. 2006

Doporučená literatura:

Nenadál, J., Noskievičová, D., Petříková, R., Plura, J., Tošenovský, J.: Moderní management jakosti. Principy, postupy a metody. 377 s. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. VEBER, J. A KOL.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1. PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha 2001. ISBN 80-7226-543-1. NENADÁL, J. a kol.: Management partnerství s dodavateli. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-152-6. NENADÁL, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Management Press, Praha 2004. 2. doplněné vydání. ISBN 80-7261-110-0. VEBER, J. a kol.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishig, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí jakosti, měření a hodnocení jakosti 2. Ekonomické aspekty jakosti 3. Systémový přístup a procesní orientace managementu jakosti 4. Systémy jakosti podle přístupu ISO řady 9000 5. Odpovědnost vedení v rámci managementu jakosti 6. Management zdrojů 7. Management procesů při realizaci výrobku 8. Měření, analýza a zlepšování v systémech jakosti 9. Filosofie TQM 10.Nástroje TQM 11.Propojení TQM se systémy štíhlé výroby a JIT 12.Implementace TQM 13.Normalizace, akreditace, ověřování shody 14.Státní politika podpory jakosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.