152-0342/04 – Enterprise Development A (RP-A)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
WOZ04 Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to present a holistic view of entrepreneurship with emphasis on its new and innovative forms. The subject of their focus aspires to expand the autonomy and creativity of students in particular, work with literature, electronic sources, etc. It develops the ability to comparison of theoretical concepts and practical expressions of the business. Lecture blocks and pay attention to important new trends in the development of forms of business. Characterize the specifics of the particular perspective of applicability in terms of CR in the context of European integration trends. Practical work is focused on students writing an essay with regard to their specialty.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The aim of the subject is to present an integrated view on enterprise with emphasis on new and non traditional forms of entrepreneurship. The subject aspires to enlarge independence and creativity of students especially in working with technical literature, electronic sources etc. It develops ability to confront theoretical concepts and practical manifestation of undertaking. Lecture blocks pay attention to significant and new trends in the development of entrepreneurship forms.

Compulsory literature:

1.LUDVÍK, L. a kol.: Rozvoj podnikání A. Soubor prezentací odborných témat. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 2.GIBSON, R. (editor): Nový obraz budoucnosti. Praha. Management Press, 1998. 3.JIRÁSEK, J. A.: Management budoucnosti. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-82-5.

Recommended literature:

Další literatura a prameny: 4. Barták, J.: Skryté bohatství firmy. Praha: Alfa Publishing, 2006. 5. Brown: Innovation, Entrepreneurship and Culture. 2004.ISBN 978843763468. 6. Dana, Léo-Paul: Handbook of Research on International Entrepreneurship. New ed. 2006 ISBN 9781845426552. 7. Dědina, J. – Odcházel, J.: Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. 8. Hammer, M.: Agenda 21. Praha. Management Press, 2002. 9. Hisrich, R.D. – Peters, M. P.: Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 10. Jirásek, J. A.: Souboj mozků v řízení. Praha: Alfa Publishing, 2004. 11. Jirásek, J.: Transformační řízení. Praha: Grada, 1993. 12. Jirásek, J. A.: Agenda příštích let. Praha: Professional Publihing, 2006. 13. Kassay, Š.: Podnik a podnikanie. Podnikateĺské prostredie. Zmeny vlastnických štruktúr v období ekonomickej transformácie. Bratislava: Veda, 2006. 14. Kašík, J. – Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 15. Kiernan, M. J.: Inovuj nebo nepřežiješ! Praha: Management Press, 1998. 16. Kotter, J.P.: Vedení procesu změn. Praha: Management Press, 2000. 17. KOTLER, P. – CASLIONE, J. A.: Chaotika. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. 18. Ludvík, L. – Mikoláš, Z.: Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání. Ostrava: Repronis, 2003. 19. Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí. Podpora malého a středního podnikání. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 20. Mezinárodní kol. autorů: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2005. 21. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: Grada, 2005. 22. Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav. Praktický průvodce podnikatelským prostředím a zvyklostmi zemí Evropské unie. Praha: Management Press, 1995. 23. Nový. I. a kol.: Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. 24. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007 Innovation and Performance in the Global Economy. ISBN: 978-92-64-03788-5. 25. Souček, Z.: Firma 21. století. Praha: Professional Publishing, 2005. 26. Šmejkal, V.: Jak obstát v Evropě – Strategie podnikání na jednotném trhu EU. Praha: O-art, 2000. 27. Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Brno: Computer Press, 1999. 28. Veber, J. – Srpová, J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2005 29. Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000 30. Veber, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1. 31. Vymětalík, B.: Cesta k člověku. Praha: kriptum, 1993. 32. World Development Indicators 2007. World Bank, 2007. ISBN 9780821369593. Odborné časopisy, kupř. Moderní řízení, Ekonom, Hospodářské noviny aj. Upřesnění literárních pramenů dle témat a sdělení dalších studijních zdrojů bude prováděno na jednotlivých přednáškách a seminářích.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

průběžné testy

E-learning

Other requirements

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner