152-0342/06 – Rozvoj podnikání A (RP-A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
WOZ04 Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu je prezentovat celistvý pohled na podnikání s důrazem na jeho nové i netradiční formy. Předmět svým zaměřením aspiruje k rozšíření samostatnosti a tvořivosti posluchačů zejména v práci s odbornou literaturou, elektronickými prameny apod. Rozvíjí se schopnosti srovnání teoretických konceptů a praktických projevů podnikání. Přednáškové bloky věnují pozornost významným a novým trendům ve vývoji forem podnikání. Charakterizují jejich specifika zejména z pohledu uplatnitelnosti v podmínkách ČR a v kontextu evropských integračních tendencí. Praktická práce studentů je orientována na vypracování esejí s přihlédnutím k jejich specializaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmětu podává ucelený pohled na podnikání s důrazem na nové a netradiční formy podnikání. Aspiruje na zvětšení nezávislosti a kreativitu studentů, zejména v práci s odbornou literaturou, elektronickými zdroji atd. Rozvíjí schopnost konfrontovat teoretické koncepty s praktickými projevy v podnikové praxi. Přednáškové bloky jsou věnovány významným a novým trendům ve vývoji forem podnikání.

Povinná literatura:

1.LUDVÍK, L. a kol.: Rozvoj podnikání A. Soubor prezentací odborných témat. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 2.GIBSON, R. (editor): Nový obraz budoucnosti. Praha. Management Press, 1998. 3.JIRÁSEK, J. A.: Management budoucnosti. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-82-5.

Doporučená literatura:

Další literatura a prameny: 4. Barták, J.: Skryté bohatství firmy. Praha: Alfa Publishing, 2006. 5. Brown: Innovation, Entrepreneurship and Culture. 2004.ISBN 978843763468. 6. Dana, Léo-Paul: Handbook of Research on International Entrepreneurship. New ed. 2006 ISBN 9781845426552. 7. Dědina, J. – Odcházel, J.: Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. 8. Hammer, M.: Agenda 21. Praha. Management Press, 2002. 9. Hisrich, R.D. – Peters, M. P.: Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 10. Jirásek, J. A.: Souboj mozků v řízení. Praha: Alfa Publishing, 2004. 11. Jirásek, J.: Transformační řízení. Praha: Grada, 1993. 12. Jirásek, J. A.: Agenda příštích let. Praha: Professional Publihing, 2006. 13. Kassay, Š.: Podnik a podnikanie. Podnikateĺské prostredie. Zmeny vlastnických štruktúr v období ekonomickej transformácie. Bratislava: Veda, 2006. 14. Kašík, J. – Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 15. Kiernan, M. J.: Inovuj nebo nepřežiješ! Praha: Management Press, 1998. 16. Kotter, J.P.: Vedení procesu změn. Praha: Management Press, 2000. 17. KOTLER, P. – CASLIONE, J. A.: Chaotika. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. 18. Ludvík, L. – Mikoláš, Z.: Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání. Ostrava: Repronis, 2003. 19. Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí. Podpora malého a středního podnikání. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 20. Mezinárodní kol. autorů: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2005. 21. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: Grada, 2005. 22. Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav. Praktický průvodce podnikatelským prostředím a zvyklostmi zemí Evropské unie. Praha: Management Press, 1995. 23. Nový. I. a kol.: Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. 24. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007 Innovation and Performance in the Global Economy. ISBN: 978-92-64-03788-5. 25. Souček, Z.: Firma 21. století. Praha: Professional Publishing, 2005. 26. Šmejkal, V.: Jak obstát v Evropě – Strategie podnikání na jednotném trhu EU. Praha: O-art, 2000. 27. Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Brno: Computer Press, 1999. 28. Veber, J. – Srpová, J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2005 29. Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000 30. Veber, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1. 31. Vymětalík, B.: Cesta k člověku. Praha: kriptum, 1993. 32. World Development Indicators 2007. World Bank, 2007. ISBN 9780821369593. Odborné časopisy, kupř. Moderní řízení, Ekonom, Hospodářské noviny aj. Upřesnění literárních pramenů dle témat a sdělení dalších studijních zdrojů bude prováděno na jednotlivých přednáškách a seminářích.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrola zpracování semestrální úlohy

E-learning

není

Další požadavky na studenta

nejsou žádné požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Nauka o rozvoji podnikání – základní pojmy a typologie 2. Soudobé trendy a megatrendy v rozvoji podnikání 3. Podnikatelský potenciál v rozvoji podnikání 4. Podnikatelské prostředí a rozvoj podnikání 5. Podnikatelské prostředí Evropské unie – specifika pro rozvoj podnikání 6. Specifika rozvoje podnikání v regionálním a lokálním prostředí 7. Specifika rozvoje velkého a transnacionálního podnikání 8. Specifika rozvoje malého a středního podnikání 9. Synergické a síťové podnikání - rozvojové aspekty 10. Specifika rozvoje intrapodnikání 11. Měkké faktory v rozvoji podnikání 12. Nestandardní a vícekriteriální formy rozvoje podnikání 13. Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43
        zápočet Jiný typ úlohy 85  43
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku