152-0342/10 – Enterprise Development A (RP-A)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to present a holistic view of entrepreneurship with emphasis on its new and innovative forms. The subject of their focus aspires to expand the autonomy and creativity of students in particular, work with literature, electronic sources, etc. It develops the ability to comparison of theoretical concepts and practical expressions of the business. Lecture blocks and pay attention to important new trends in the development of forms of business. Characterize the specifics of the particular perspective of applicability in terms of CR in the context of European integration trends. Practical work is focused on students writing an essay with regard to their specialty.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The aim of the subject is to present an integrated view on enterprise with emphasis on new and non traditional forms of entrepreneurship. The subject aspires to enlarge independence and creativity of students especially in working with technical literature, electronic sources etc. It develops ability to confront theoretical concepts and practical manifestation of undertaking. Lecture blocks pay attention to significant and new trends in the development of entrepreneurship forms.

Compulsory literature:

1.LUDVÍK, L. a kol.: Rozvoj podnikání A. Soubor prezentací odborných témat. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 2.GIBSON, R. (editor): Nový obraz budoucnosti. Praha. Management Press, 1998. 3.JIRÁSEK, J. A.: Management budoucnosti. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-82-5.

Recommended literature:

Další literatura a prameny: 4. Barták, J.: Skryté bohatství firmy. Praha: Alfa Publishing, 2006. 5. Brown: Innovation, Entrepreneurship and Culture. 2004.ISBN 978843763468. 6. Dana, Léo-Paul: Handbook of Research on International Entrepreneurship. New ed. 2006 ISBN 9781845426552. 7. Dědina, J. – Odcházel, J.: Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. 8. Hammer, M.: Agenda 21. Praha. Management Press, 2002. 9. Hisrich, R.D. – Peters, M. P.: Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 10. Jirásek, J. A.: Souboj mozků v řízení. Praha: Alfa Publishing, 2004. 11. Jirásek, J.: Transformační řízení. Praha: Grada, 1993. 12. Jirásek, J. A.: Agenda příštích let. Praha: Professional Publihing, 2006. 13. Kassay, Š.: Podnik a podnikanie. Podnikateĺské prostredie. Zmeny vlastnických štruktúr v období ekonomickej transformácie. Bratislava: Veda, 2006. 14. Kašík, J. – Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 15. Kiernan, M. J.: Inovuj nebo nepřežiješ! Praha: Management Press, 1998. 16. Kotter, J.P.: Vedení procesu změn. Praha: Management Press, 2000. 17. KOTLER, P. – CASLIONE, J. A.: Chaotika. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. 18. Ludvík, L. – Mikoláš, Z.: Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání. Ostrava: Repronis, 2003. 19. Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí. Podpora malého a středního podnikání. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 20. Mezinárodní kol. autorů: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2005. 21. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: Grada, 2005. 22. Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav. Praktický průvodce podnikatelským prostředím a zvyklostmi zemí Evropské unie. Praha: Management Press, 1995. 23. Nový. I. a kol.: Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. 24. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007 Innovation and Performance in the Global Economy. ISBN: 978-92-64-03788-5. 25. Souček, Z.: Firma 21. století. Praha: Professional Publishing, 2005. 26. Šmejkal, V.: Jak obstát v Evropě – Strategie podnikání na jednotném trhu EU. Praha: O-art, 2000. 27. Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Brno: Computer Press, 1999. 28. Veber, J. – Srpová, J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2005 29. Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000 30. Veber, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1. 31. Vymětalík, B.: Cesta k člověku. Praha: kriptum, 1993. 32. World Development Indicators 2007. World Bank, 2007. ISBN 9780821369593. Odborné časopisy, kupř. Moderní řízení, Ekonom, Hospodářské noviny aj. Upřesnění literárních pramenů dle témat a sdělení dalších studijních zdrojů bude prováděno na jednotlivých přednáškách a seminářích.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

term control of the processing tasks

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Curriculum: 1st Theory of business development - basic concepts and typologies 2nd Contemporary trends and mega-trends in business development 3rd The business potential in the development of business 4th Business Environment and Enterprise Development 5th Business Environment of the European Union - the specifics of Business Development 6th Specifics of business development at regional and local environment 7th The specifics of the development of big business and transnational 8th The specifics of the development of small and medium business 9th Synergy and Business Networking - developmental aspects 10th Specifics development intrapodnikání 11th Soft factors in the development of business 12th Non-standard forms and multicriteria Business Development

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 45 2
        credit Semestral project 85  45 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - P - cs 2018/2019 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block

Assessment of instruction2017/2018 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Winter
2014/2015 Winter