152-0343/01 – Enterprise Development B (RP-B)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of this subject is to develop the knowledges and engeneering skills in the sphere of enterprise development.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course follows the development of entrepreneurship A. Develops diagnostics business as one of the bases of the optimization and harmonization of business forms. Practical purpose of learning is that students acquire appropriate methods and techniques for solving selected problems from the problems of business development. It deals with issues of business potentials, the choice of appropriate criteria, selected methods and procedures for dealing with harmonizing role in business. Continually applying lessons learned in dealing with students semester assignment in two-to three-member teams.

Compulsory literature:

1. Ludvík, L. – Mikoláš, Z. – Wozniaková, Z.: Rozvoj podnikání B. Soubor prezentací odborných témat. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. 2. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: Grada, 2005.

Recommended literature:

3. Ludvík, L. – Mikoláš, Z.: Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání. Ostrava: Repronis, 2003. 4. Ludvík, L. – Mikoláš, Z. – Papalová, M.: Několik poznámek ke koncepci rozvoje podpory výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji. In. Ekonomická revue č. 2/2005, str. 80 – 90. 5. Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionální podnikatelského prostředí. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 6. Mikoláš, Z. a kol.: Podnikání a synergie. Ostrava. Repronis, 2002 7. Kašík, J. – Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 8. Kašík, J. a kol.: Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie J.Á.K., 1996. 9. Mezinárodní kol. autorů: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2005. 10. Konkurenceschopnost firem. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava – Ekonomická fakulta, 2005. 11. Habr, J. – Vepřek, J.: Systémová analýza a syntéza (zdokonalování a projektování systémů). Praha: SNTL, 1986. 12. Fotr, J.: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Praha, Management Press, 1992. 13. Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha, Grada, 1995. 14. Kopčaj, A.: Řízení proudu změn. Ostrava: SILMA, 1999. 15. Mařík, M.:Oceňování podniku. Praha: Ekopress, 1996. 16. Kubr, M. a kol.: Poradenství pro podnikatele a manažery. Praha: CAPA, 1991. 17. Košťan, P. – Šuleř, O.: Firemní strategie. Praha: Computer press, 2002. 18. Jirásek, J.: Strategie. Umění podnikatelských vítěžství. Praha: Professional Publishing, 2002. 19. Jirásek, J. A.: Souboj mozků v řízení. Praha, 2004. 20. Souček, Z.: Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha: Professional Publishing, 2003. 21. Souček, Z.: Firma 21. století. Praha: Professional Publishing, 2005. 22. Truneček, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, 2003. 23. Kiernan, M.J.: Inovuj nebo nepřežiješ! Praha: Management Press, 1998. 24. Kotter, J.P.: Vedení procesu změny. Praha: Managent Press, 2000. 25. Johnson, G.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000. 26. Kjell A. Nordström - Jonas Ridderstrale: Karaoke kapitalismus : nenapodobujte! v businessu vítězí odlišnost. Praha: Grada, 2005. 27. Vinš, P. – Liška, V.: Rating. Praha: C. H. Beck, 2005. 28. Kassay, Š.: Podnik svetovej triedy. Nové Zámky: Stratég, 2001 29. Toman, M.: Řízení změn. Praha: Alfa Publishing, 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
152-0342 RP-A Enterprise Development A Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  0
        Examination Examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner