152-0343/05 – Enterprise Development B (RP-B)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of this subject is to develop the knowledges and engeneering skills in the sphere of enterprise development.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course follows the development of entrepreneurship A. Develops diagnostics business as one of the bases of the optimization and harmonization of business forms. Practical purpose of learning is that students acquire appropriate methods and techniques for solving selected problems from the problems of business development. It deals with issues of business potentials, the choice of appropriate criteria, selected methods and procedures for dealing with harmonizing role in business. Continually applying lessons learned in dealing with students semester assignment in two-to three-member teams.

Compulsory literature:

1. Ludvík, L. – Mikoláš, Z. – Wozniaková, Z.: Rozvoj podnikání B. Soubor prezentací odborných témat. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. 2. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: Grada, 2005.

Recommended literature:

3. Ludvík, L. – Mikoláš, Z.: Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání. Ostrava: Repronis, 2003. 4. Ludvík, L. – Mikoláš, Z. – Papalová, M.: Několik poznámek ke koncepci rozvoje podpory výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji. In. Ekonomická revue č. 2/2005, str. 80 – 90. 5. Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionální podnikatelského prostředí. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 6. Mikoláš, Z. a kol.: Podnikání a synergie. Ostrava. Repronis, 2002 7. Kašík, J. – Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 8. Kašík, J. a kol.: Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie J.Á.K., 1996. 9. Mezinárodní kol. autorů: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2005. 10. Konkurenceschopnost firem. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava – Ekonomická fakulta, 2005. 11. Habr, J. – Vepřek, J.: Systémová analýza a syntéza (zdokonalování a projektování systémů). Praha: SNTL, 1986. 12. Fotr, J.: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Praha, Management Press, 1992. 13. Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha, Grada, 1995. 14. Kopčaj, A.: Řízení proudu změn. Ostrava: SILMA, 1999. 15. Mařík, M.:Oceňování podniku. Praha: Ekopress, 1996. 16. Kubr, M. a kol.: Poradenství pro podnikatele a manažery. Praha: CAPA, 1991. 17. Košťan, P. – Šuleř, O.: Firemní strategie. Praha: Computer press, 2002. 18. Jirásek, J.: Strategie. Umění podnikatelských vítěžství. Praha: Professional Publishing, 2002. 19. Jirásek, J. A.: Souboj mozků v řízení. Praha, 2004. 20. Souček, Z.: Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha: Professional Publishing, 2003. 21. Souček, Z.: Firma 21. století. Praha: Professional Publishing, 2005. 22. Truneček, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, 2003. 23. Kiernan, M.J.: Inovuj nebo nepřežiješ! Praha: Management Press, 1998. 24. Kotter, J.P.: Vedení procesu změny. Praha: Managent Press, 2000. 25. Johnson, G.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000. 26. Kjell A. Nordström - Jonas Ridderstrale: Karaoke kapitalismus : nenapodobujte! v businessu vítězí odlišnost. Praha: Grada, 2005. 27. Vinš, P. – Liška, V.: Rating. Praha: C. H. Beck, 2005. 28. Kassay, Š.: Podnik svetovej triedy. Nové Zámky: Stratég, 2001 29. Toman, M.: Řízení změn. Praha: Alfa Publishing, 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

tratment student work, correspondence tasks

E-learning

Other requirements

Additional requirements for the student - self

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
152-0342 RP-A Enterprise Development A Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Contemporary trends and business development criteria 2. Competitiveness and innovation in enterprise and entrepreneurship 3. Risk and defense mechanisms in business 4. Property portfolio in the development of enterprise and entrepreneurship 5. Principles of measurement business and innovation potential 6. Methods for analysis and synthesis of business development 7. Methods and procedures for the evaluation of alternatives in business development 8. Generic algorithm in modeling the process of investing 9. Fundamentals of project management business development 10. Economics time and space in business development 11. The search for new concepts in business development 12. Current topic of theory and business practice

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 18
                credit Semestral project 35  18
        Examination Examination 65  33 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2014/2015 Summer