152-0349/02 – Diplomový seminář B (DipSem B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
HOU0031 Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.
KAI008 Ing. Jiří Kaiser, MBA
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní znalosti jak napsat diplomovou práci 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu 3. Určit hlavní a dílčí cíle práce 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní zlepšení současného stavu 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (úkolu) 6. Obeznámit s teorií a praxí řešeno úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu návrhů a doporučení k řešenému úkolu

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Student zpracuje do finální podoby celou diplomovou práci.

Povinná literatura:

Směrnice děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací (v aktuální verzi) Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

Doporučená literatura:

Literatura dle zadání diplomové práce a pokynů vedoucího práce. ŠMÍDA, F. [i]Strategie v podnikové praxi.[/i] Praha: Professional Publishing, 2003. 219 s. ISBN 80-86419-41-X. DEDOUCHOVÁ, Marcela. [i]Strategie podniku.[/i] Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4. ZUZÁK, Roman. [i]Strategické řízení podniku.[/i] Praha: Grada, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-4008-9. KAPLAN, Robert a David NORTON. [i]Balanced Scorecard – Strategický systém měření výkonnosti podniku.[/i] 5. vyd. Praha: Management Press, 2007. 270 s.ISBN 978-80-7261-177-5. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. [i]Manažerské finance.[/i] 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 824 s. ISBN 978-80-7400-194-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

---------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student zpracovává diplomovou práci, kterou odevzdá v zadaném termínu. Diplomová práce musí svou formou a obsahem odpovídat standardní úrovni diplomové práce absolventa vysoké školy. Studenti získají zkušenosti s tvůrčím psaním, aplikováním vědeckých metod, prokáží schopnost ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhajovat své vlastní přístupy. Hlavní témata (osnova) předmětu:  přednášky nejsou součástí rozsahu předmětu,  vzhledem k individuálnímu zaměření témat diplomových prací a specifičnosti podmínek jednotlivých řešení, probíhají konzultace individuálně podle potřeb studenta a stádia prací na řešeném diplomovém projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Podmínky stanovuje vedoucí diplomové práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku