152-0360/01 – Organization and Management of the Company A (OŘP)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To understand the systemic conception of company organization and management, to approach to actual problems in a creation way, to adapt the theoretical foundations to the specific conditions of the Czech republic and to know basic methods of solving structures and procedures and to apply them in the practice.

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to extend the knowledge of students of program Business Administration in the problems of organization and management big companies. The lectures are oriented to principles and methods of structure and process organization of company management system.

Compulsory literature:

1. Dědina,J.: Podnikové organizační struktury. Teorie a praxe. Praha: Victoria Publishing 1996. 2. Dědina,J., Čejka,J.: Management a organizování podniku v podmínkách globalizace. Praha: Brabapress 1999. 3. Donelly,J.H., Gibson,J.L., Ivancevich,J.M.: Management. Praha: Grada Publishing 2004. 4. Křížová,A.: Teorie organizace. Ostrava: VŠB 1993. 5. Malý,M., Dědina,J.: Organizační architektura. Praha: Victoria Publishing 1996. 6. Pitra,Z.: Příprava a provádění organizačních změn. Praha: Grada Publishing 1998. 7. Urban,J.: Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Praha: Management Press 2004. 8. Veber,J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press 2000.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Systémové pojetí podniku: systémové aspekty řízení sociálně ekonomických systémů. Systém řízení podniku a jeho charakteristiky, systémový charakter řízení. 2. Základy systémové teorie organizace: předmět zkoumání teorie organizace, model formální organizace systém řízení podniku, jeho komponenty a jejich charakteristiky, organizování jako proces, principy organizování. 3. Organizační dokumentace systému řízení podniku: dimenze formalizace, význam a tvorba organizačních řídících aktů, struktury a procesy a jejich vyjádření v organizační dokumentaci. 4. Metody popisu struktur a procesů: funkční struktura, organizační struktura, proces a jeho časový a logický průběh. 5. Útvarové organizování: potřeba strukturalizace uvnitř podniku, faktory ovlivňující organizační systém podniku (prostředí, strategie, velikost podniku, technologie). 6. Typy organizačních struktur a jejich členění: liniové, štábní, kombinované organizační struktury, cílově programové struktury, funkcionální, výrobkové a jiné účelové organizační struktury, strategické podnikatelské jednotky. 7. Navrhování organizačních jednotek: principy, stanovení velikosti, centralizace, decentralizace, delegování rozhodování. 8. Organizační změny, rozvoj, inovace: faktory změny, model řízení změny, reakce na změny, strategie změny, realizace a vyhodnocení změny. 9. Vývojové trendy v organizačních strukturách: celosvětově působící společnosti, síťové struktury, hranice firmy, vertikální a horizontální expanze, strategické aliance, autonomní podnikatelské jednotky, outsourcing. 10. Procesní organizování: faktory procesního organizování, prvky procesního organizování, typy procesů řízení, navrhování formálních procesů, zejména rutinních, procesy jako manažerský nástroj. 11. Aplikace procesního přístupu: aplikace u rutinních činností, aplikace v rámci systému managementu jakosti, aplikace v inovačním managementu apod. 12. Případová studie: organizace a řízení velkého průmyslového podniku (příklad z praxe). 13. Mimořádné téma k předmětu: přednáška pozvaného odborníka z praxe o organizaci a řízení konkrétního českého podniku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Oral Oral examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner