152-0369/02 – Business diagnostics (PD)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objectives of the subject: 1) to classify and structure businesses and other organizations for the purpose of their diagnosing, 2) to use systems thinking, 3) to analyze the financial health of a business, 4) to determine the value of a business, 5) to analyze business potentials 6) to apply selected diagnostic methods 7) to classify business problems and apply methods for their solving, 8) to classify business crises and learn main approaches to them, 9) to analyze the business potential and opportunities, 10) to identify, analyze and evaluate business risks, 11) to understand general diagnostic models.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

V předmětu jsou studenti seznámeni se základy podnikové diagnostiky a naučí se klasifikovat a strukturovat podnik a jiné organizace pro potřeby jejich diagnostikování, zavést na podniku systém včetně jeho dekompozice na dílčí subsystémy. Studenti budou umět analyzovat a vyhodnotit finanční zdraví podniku a ocenit podnik pomocí různých metod. Dále jsou studenti seznámeni s metodami identifikace, analýzy a hodnocení hlavních faktorů v rámci diagnostiky podnikatelského prostředí. Budou umět identifikovat, analyzovat a hodnotit silné a slabé stránky podniku a aplikovat použitelné analogie z technické diagnostiky. Zároveň se seznámí s postupy a metodikami jak odhalit, třídit, hodnotit a řešit podnikové problémy.

Compulsory literature:

FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-1632-4. KALOUDA, František. Finanční a cost-benefit analýza podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-778-8. KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. Finance. ISBN 978-80-271-1701-7.

Recommended literature:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert. ISBN 978-80-271-2020-8. PARMENTER, David. Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2020]. ISBN 978-1-119-62077-8. ŠPIČKA, Jindřich. Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin. V Praze: C.H. Beck, 2017. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-664-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit - credit test, project presentation Exam - oral

E-learning

Other requirements

Subject is terminated with test focused on examples solved during seminars and combined exam.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Business diagnostics and therapeutics – introduction, terminology 2) Business diagnostics and therapeutics – history 3) Business as an object of diagnostics – classification and structure 4) Business as a system 5) Business financial health 6) Business value – main concepts, asset methods 7) Business value - income and market approach 8) Selected diagnostic methods 9) Diagnostics of business environment 10) Business problems – definition, classfification, methods 11) Crisis management – anatomy of crisis, types of crises, approaches to crises 12) Business potentials and World Class Company 13) Risk management – risk definition, methods to identify, analyze and evaluate risks 14) General diagnostic models

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  21
        Examination Examination 60  11 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - P 2014/2015 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block

Assessment of instruction2020/2021 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Winter
2013/2014 Winter