152-0369/02 – Business diagnostics (PD)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objectives of the subject: 1) to classify and structure businesses and other organizations for the purpose of their diagnosing, 2) to use systems thinking, 3) to analyze the financial health of a business, 4) to determine the value of a business, 5) to analyze business potentials 6) to apply selected diagnostic methods 7) to classify business problems and apply methods for their solving, 8) to classify business crises and learn main approaches to them, 9) to analyze the business potential and opportunities, 10) to identify, analyze and evaluate business risks, 11) to understand general diagnostic models.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Osnova přednášek: 1. Vysvětlení základních pojmů. Vznik a vývoj podnikové diagnostiky. 2. Podnik jako systém, modelování podnikových procesů. 3. Základní organizační diagnostické modely. 4. Diagnostika podnikatelského prostředí. 5. Diagnostika finančního zdraví podniku s využitím software 6. Hodnota podniku a základní metody oceňování podniku. 7. Diagnostika silných a slabých stránek podniku. 8. Diagnostika podnikových problémů a jejich řešení pomoví metod vícekriteriálního rozhodování 9. Řízení podnikových rizik. 10. Diagnostika podnikových krizí. 11. Diagnostika podnikových potenciálů. Podnik světové třídy. 12. Diagnostika podnikových výrobních faktorů. 13. Využívání analogií z jiných oborů. Vztah diagnostiky k internímu auditu a controllingu. 14. Terapeutické přístupy a metody. Osnova cvičení: 1. Vysvětlení obsahu předmětu a obsahu případových studií 2. Analýza vnitřního prostředí podniku – Cost-Volume-Profit analýza v MS Excel 3. Analýza nákladů a bodu zvratu s využitím programu R 4. Finanční analýza podniku s využitím programu EQUANTA (1) 5. Finanční analýza podniku s využitím programu EQUANTA (2) 6. Hodnocení bonity podniku (Metoda DCF, EVA) s využitím programu EQUANTA a MS Excel 7. Metody určování hodnoty podniku s využitím programu R a MS Excel 8. Problémová analýza a diagnostika v prostředí Visual PROMETHEE (1) 9. Problémová analýza a diagnostika v prostředí Visual PROMETHEE (2) 10. Využití vícekriteriálních metod pro výběr variant řešení problémů (AHP, WINGS, TOPSIS) 11. Prezentace řešení úkolů a případových studií studenty 12. Prezentace řešení úkolů a případových studií studenty 13. Prezentace řešení úkolů a případových studií studenty 14. Zápočtová písemka z příkladů řešených v MS Excel

Compulsory literature:

THOMPSON, M.; MIMICK, R. Business Diagnostics: The Canadian Edition 2nd Edition. Trafford Publishing 2006. KAŠÍK, Josef a Jiří FRANEK. Základy podnikové diagnostiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3888-5. NEUMANNOVÁ, Anna a kol. Podniková diagnostika. Bratislava: Iura Edition, 2012. 201 s. ISBN 978-80-8078-464-5. SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

Recommended literature:

THOMPSON, Michael and Richard MIMICK. Business Diagnostics: Evaluate and Grow Your Business. 2nd ed. Victoria: Trafford, 2006. 261 s. ISBN 1-55212-764-8. THOMPSON, Michael and Richard MIMICK. Business Diagnostics: Evaluate and Grow Your Business. 2nd ed. Victoria: Trafford, 2006. 261 s. ISBN 1-55212-764-8. MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5. POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C. H. Beck, 2003. 122 s. ISBN 80-7179-803-7. LAURENČÍK, Marek. Excel pro management, ekonomy a podnikatele. Kralice na Hané: Computer Media, 2012. ISBN 978-80-7402-096-4. RAHLF, Thomas. Data Visualisation with R. New York, Springer International Publishing, New York, 2017. ISBN 978-3-319-49750-1. DAYAL, Vikram. An Introduction to R for Quantitative Economics: Graphing, Simulating and Computing. Springer, 2015. ISBN 978-81-322-2340-5. ISHIZAKA, Alessio a Philippe NEMERY. Multi-criteria decision analysis: methods and software. Chichester: Wiley, 2013. ISBN 978-1-119-97407-9. GUARNIERI, Patricia. Decision Models in Engineering and Management. Heidelberg: Springer, 2016. ISBN 978-3319119496. MOUTINHO, Luiz, a Kun-Huang HUARNG. Quantitative Modelling in Marketing and Management. Singapore: World Scientific, 2015. ISBN 978-9814407731. Uživatelská příručka EQUANTA 7, ATLAS Consulting spol. s r.o.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Subject is terminated with test focused on examples solved during seminars and combined exam.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Business diagnostics and therapeutics – introduction, terminology 2) Business diagnostics and therapeutics – history 3) Business as an object of diagnostics – classification and structure 4) Business as a system 5) Business financial health 6) Business value – main concepts, asset methods 7) Business value - income and market approach 8) Selected diagnostic methods 9) Diagnostics of business environment 10) Business problems – definition, classfification, methods 11) Crisis management – anatomy of crisis, types of crises, approaches to crises 12) Business potentials and World Class Company 13) Risk management – risk definition, methods to identify, analyze and evaluate risks 14) General diagnostic models

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  21
        Examination Examination 60  11
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - P 2014/2015 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block