152-0412/01 – Bachelor Thesis (BcP-K)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits15
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzSubject version guarantorIng. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR0580 Mgr. Richard Bartes, Ph.D.
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know methodology of bachelor thesis. 2. To understand the contents of bachelor thesis.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Subject assesses the abiliy of students to write a bachelor thesis.

Compulsory literature:

According to the topic of the thesis. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. 46 s. ISBN 978-80-260-6074-1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Dostupné z: https://www.ekf.vsb.cz/cs/_studenti/studijni-predpisy/?

Recommended literature:

According to the topic of the thesis. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 47 s. ISBN 978-80-7395-157-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

According to the requirements of the supervisors.

E-learning

Not availbale.

Other requirements

None. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
152-0410 BcSem A-K Bachelor Seminar A Compulsory
152-0411 BcSemB -K Bachelor Seminar B Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

By writing bachelor thesis the students prove the ability to apply the knowledge in practice.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Summer semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  85
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Summer
2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer