152-0428/03 – Enterpreneurial accesses and methods (PPM)

Gurantor departmentDepartment of Business Administration and LawCredits4
Subject guarantorIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Subject version guarantorIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

TThe course builds on knowledge gained from a wide range of economic subjects and develops formal knowledge about the basic business skills in the theoretical and practical level. Lectures are focused to expand knowledge about entrepreneurship and business methodology. The exercises are focused on understanding and developing individual skills. Teaching aims to manage core business approaches and methods in practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět vychází ze znalostí získaných z široké palety ekonomických předmětů a rozvíjí dosažené poznatky o oblast základních podnikatelských dovedností v teoretické a praktické rovině. Přednášky jsou zaměřeny na rozšíření poznatků o podnikavosti a podnikatelské metodice. Výuka směřuje ke zvládnutí základních podnikatelských metod a technik v praxi.

Compulsory literature:

COLLINS, James C. a Morten T. HANSEN. Firmy, které se rozhodly být skvělé. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-3026-9. HRONÍK, František. Čtyři směry business myšlení. V Brně: MotivP, 2020. ISBN 978-80-87981-31-3. CHATAWAY, Richard. The behaviour business: how to apply behavioural science for business success. Petersfield: Harriman House, 2020. ISBN 978-0-85719-734-4.

Recommended literature:

MUMFORD, Michael D. a Erin Michelle TODD, ed. Creativity and innovation in organizations. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. SIOP organizational frontiers series. ISBN 978-1-138-72310-8. ŠPAČEK, Miroslav a Karel ČERVENÝ. Kreativní metody v inovacích. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. ISBN 978-80-245-2322-4. VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2017. ISBN 978-80-7261-274-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Knowledge in the subject business management. Writing an essay. Active participation in seminars.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Syllabus 1st Celebrity entrepreneurs 2nd Enterprise 3rd The Entrepreneur and his Role 4th Business Skills 5th Business Opportunities 6th Management and Leadership 7th Networking 8th Creativity and Innovation 9th Business Corporate Culture 10th Qualitative Methods 11th Quantitative Methods

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Winter
2015/2016 Winter
2012/2013 Winter