152-0447/03 – Inovační a procesní management (IPM)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Seznámit posluchače s principy managementu inovací tak,aby získali základní dovednosti ve formulaci dané inovace 2.Osvojit si filosofii aktivního přístupu k inovacáím 3.Aplikovat a modifikovat funkční model řízení inovací formou případové studie v praxi 4.Analyzovat a klasifikovat aplikované procesy případové studie 5.Obhájit realizovaný proces 6.Vyhodnotit a interpretovat hodnotu inovace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je umožnit studentům komplexně využít poznatky získané v průběhu studia k řešení a návrhům zlepšení postupů praxe na základě propojení teoretických poznatků získaných studiem. Předmět představuje završující článek v rámci předmětů studovaných na oboru Ekonomika podniku.

Povinná literatura:

Literatura: 1. BARTES, František. Inovace v podniku. 1. vyd. Brno: CERM, 2008. 125 s. ISBN 978-80-214-3634-3. 2. BĚLOHLÁVEK, Alexandr. Základy obchodního práva, práv průmyslových a práva soutěžního. 2. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB, 1999. 206 s. ISBN 80-7078-650-7. 3. CIENCIALA, Jiří. Procesně řízená organizace: tvorba, rozvoj, měřitelnost procesů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7431-044-7. 4. ČASTORAL, Zdeněk. Strategický management změn a znalostí. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 216 s. ISBN 978-80-86723-94-5. 5. DRUCKER, Peter. Inovace a podnikavost. Praxe a principy. 1. vyd. Praha Management Press, 1993. 265 s. ISBN 80-85603-29-2. 6. DVOŘÁK, J. a kol. Management inovací. 1. Vyd. Praha: Vysoká školamanažerské informatiky a ekonomiky, a. s., 2006. 246 s. ISBN 80-86847-18-7. 7. DYTRT, Zdeněk a Michaela STŘÍTĚZKÁ. Efektivní inovace: odpovědnost v managementu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 150 s. ISBN 978-80-251-2771-1. 8. GALLO, Carmine. Tajemství inovací Steva Jobse. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 312 s. ISBN 978-80-251-3444-3. 9. HAMMER, Michael a James CHAMPY. Reengineering – radiální proměna firmy: manifest revoluce v podnikání. 3. vyd. Praha: Management Press, 2000. 212 s. ISBN 80-7261-028-7. 10. HRAZDILOVÁ-BOČKOVÁ, Kateřina. Firemní inovační politika. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 243 s. ISBN 978-80-7318-968-6. 11. KOŠTURIAK, Ján a Jan Chal´. Inovace: vaše konkurenční výhoda!. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7. 12. MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 138 s. ISBN 978-80-7400-013-3. 13. MLÁDKOVÁ, Ludmila. Moderní přístupy k managementu: tacitní znalost a jak ji řídit. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 195 s. ISBN 80-7179-310-8. 14. MOLNÁR, Zdeněk. Competitive inteligence. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 98 s. ISBN 978-80-245-1603-5. 15. MUŠKA, M.; J. KRÁLÍK a J. HÁLEK. Otevřená inovace: přístup překračující známé meze. 1. vyd. Bratislava: DonauMedia, 2009. 150 s. ISBN 978-80-89364-08-4. 16. OSTERWALDER, Alexandr a Yves Pigneur. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 278 s. ISBN 978-80-265-0025-4. 17. PETŘÍKOVÁ, Růžena. Moderní management znalostí (principy, procesy, příklady dobré praxe). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 323 s. ISBN 978-80-7431-011-9. 18. PITRA, Zdeněk. Management inovačních aktivit. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2006. 438 s. ISBN 80-86946-10-X. 19. RYLKOVÁ, Žaneta. Analýza a hodnocení faktorů vedoucích k efektu inovace. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta Opava, 2011. 138 s. ISBN 978-80-7248-701-1. 20. ŘEPA, Václav. Procesně řízená organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 301 s. ISBN 978-80-247-4128-4. 21. SVATOŠOVÁ, Veronika. Tvořivé myšlení a inovace. 1. Vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7452-010-5. 22. ŠMÍDA, Filip. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 300 s. ISBN 978-80-247-1679-4. 23. ŠVEJDA, Pavel. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2007. 345 s. ISBN 978-80-903153-6-5. 24. TIDD, J.; BESSANT, J. a K. PAVITT. Řízení inovací: zavádění technologických, tržních a organizačních změn. 1. vyd. Brno: Computer Press. 2007. 549 s. ISBN 978-80-251-1466-7. 25. TROMMSDORFF, Volker a Fee STEINHOFF. Marketing inovací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 291 s. ISBN 978-80-7400-092-8. 26. TRUNEČEK, Jan. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha: Profesionála Publishing, 2003. 309 s. ISBN 80-86419-35-5. 27. VLČEK, Radim. Strategie hodnotových inovací: tvorba, rozvoj, měřitelnost inovací. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 196 s. ISBN 978-80-7431-048-5. 28. ZAMARSKÝ, Vítězslav. Inovační podnikání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2007. 135 s. ISBN 80-86764-52-4. 29. ŽIŽLAVSKÝ, Ondřej. Manuál hodnocení inovační výkonnosti. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 55 s. ISBN 978-80-7204-796-3. Další zdroje: 1. www.inovace.cz 2. www.aipcr.cz 3. www.inovacni-portal.cz 4. http://europa.eu/pol/rd/index_cs.htm

Doporučená literatura:

Bureš,V.: Znalostní management a proces jeho zavádění , Grada Publishing 2007 Čmejrková,S., Daneš,F.: jak napsat odborný text.Leda 1999 Grublová , E. a kol.: Podniková ekonomika ,Repronis 2007 Pitra , Z.: Základy managementu,Professional Publishing 2007 Truneček,J.:Znalostní podnik ve znalostní společnosti,Professional Publishing 2003 Vlček ,R.: Management hodnotových inovací,Management Press.2008

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Panelové diskuse v průběhu konzultací, projekt zpracovaný v týmech.

E-learning

Další požadavky na studenta

samostatná práce, závěrečný test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do inovačního managementu 2. Základy teorie inovací 3. Kreativita a inovační management 4. Inovace jako řídicí proces 5. Marketing inovací 6. Zdroje financování a efektivnost inovací 7. Budování inovativní organizace 8. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví 9. Projektování inovačního podnikání 10. Podpora výzkumu a vývoje v ČR 11. Znalostní management 12. Modulární pojetí inovačních řešení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        klasifikovaný zápočet Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku