152-0459/01 – Organization and Management of Enterprise (OŘP)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand the concept of system organization and management, access to current problems creatively, to adapt the general theoretical recommendations into specific conditions of Czech Republic and manage the basic methods and techniques described structures and processes and apply them in practice

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je rozšířit dosažené poznatky studentů oboru Ekonomika podniku v problematice organizace a řízení velkých podniků a společností. Přednášky jsou zaměřeny na principy a postupy útvarového a procesního organizování systému řízení podniku. Osnova: 1. Systémové pojetí podniku: systémové aspekty řízení sociálně ekonomických systémů. Systém řízení podniku a jeho charakteristiky, systémový charakter řízení. 2. Základy systémové teorie organizace: předmět zkoumání teorie organizace, model formální organizace systém řízení podniku, jeho komponenty a jejich charakteristiky, organizování jako proces, principy organizování. 3. Organizační dokumentace systému řízení podniku: dimenze formalizace, význam a tvorba organizačních řídících aktů, struktury a procesy a jejich vyjádření v organizační dokumentaci. 4. Metody popisu struktur a procesů: funkční struktura, organizační struktura, proces a jeho časový a logický průběh. 5. Útvarové organizování: potřeba strukturalizace uvnitř podniku, faktory ovlivňující organizační systém podniku (prostředí, strategie, velikost podniku, technologie). 6. Typy organizačních struktur a jejich členění: liniové, štábní, kombinované organizační struktury, cílově programové struktury, funkcionální, výrobkové a jiné účelové organizační struktury, strategické podnikatelské jednotky. 7. Navrhování organizačních jednotek: principy, stanovení velikosti, centralizace, decentralizace, delegování rozhodování. 8. Organizační změny, rozvoj, inovace: faktory změny, model řízení změny, reakce na změny, strategie změny, realizace a vyhodnocení změny. 9. Vývojové trendy v organizačních strukturách: celosvětově působící společnosti, síťové struktury, hranice firmy, vertikální a horizontální expanze, strategické aliance, autonomní podnikatelské jednotky, outsourcing. 10. Procesní organizování: faktory procesního organizování, prvky procesního organizování, typy procesů řízení, navrhování formálních procesů, zejména rutinních, procesy jako manažerský nástroj. 11. Organizace a řízení nadnárodních společností: vymezení pojmu nadnárodní korporace, vývoj organizační struktury nadnárodní korporace,příklady organizačních struktur, mezinárodní podnikové sítě a strategické aliance. 12. Aplikace procesního přístupu: aplikace u rutinních činností, aplikace v rámci systému managementu jakosti. Případová studie: organizace a řízení velkého průmyslového podniku (příklad z praxe). 13. Mimořádné téma k předmětu

Compulsory literature:

1. Dědina,J.: Podnikové organizační struktury. Teorie a praxe. Praha: Victoria Publishing 1996. 2. Dědina,J., Čejka,J.: Management a organizování podniku v podmínkách globalizace. Praha: Brabapress 1999. 3. Donelly,J.H., Gibson,J.L., Ivancevich,J.M.: Management. Praha: Grada Publishing 2004. 4. Křížová,A.: Teorie organizace. Ostrava: VŠB 1993. 5. Malý,M., Dědina,J.: Moderní organizační architektura. Praha: Alfa Publishing 2005. 6. Pitra,Z.: Příprava a provádění organizačních změn. Praha: Grada Publishing 1998. 7. Urban,J.: Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Praha: Management Press 2004. 8. Veber,J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press 2000. 9. Zadražilová, D.:Mezinárodní management. Praha: VŠE, Oeconomica 2007

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.