152-0490/01 – Business Economics and Management (PEM-K)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know about advanced findings from BEM 2. To understand the basics of the contemporary BEM 3. To appoint main and partial goals of BEM 4. To assess the already known stage of the practical training experience, evaluate main factors of change of the present stage and knowledge, propose an effective recommendation for the BEM development in a semestral task 5. To handle and understand the basics of the problem solving (semestral task) and be able to present it rationally 6. To apprise of the theory and experience of the present theory and experience of BEM, apply theoretical findings to practical analytical conclusions and outlines of other trends of BEM

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je profilace studia programu Ekonomika a management se zaměřením na soudobé koncepce a modely ekonomiky a managementu podniků. Předmět se věnuje problematice globalizace, nových technologických, ekonomických aj. vlivů na podnikání. Předmět má profilační charakter a je určen pro studenty programu Ekonomika a management, kteří během bakalářského studia absolvovali předměty Podniková ekonomika A, případně B, nebo předměty s analogickým obsahem (Nauka o podniku, Podnikání a podnik apod.). Obsahově předmět navazuje rovněž na předměty magisterského studia oboru Ekonomika podniku Rozvoj podnikání A, B a zabývá se vlivem globalizace, nových technologických, ekonomických aj. vlivů na podnikání, ekonomiku a management podniku. Pozornost věnuje synergickému (síťovému) podnikání, konkurenceschopnosti podniků, faktoru času , virtuálním projevům v podnikání, intrapodnikání, transnacionálního podnikání, soudobým koncepcím ekonomiky a managementu korporací apod. Koncepčně předmět Podniková ekonomika a management je rozvíjen v rámci doktorských studii předmětem Soudobé koncepce a modely podnikání.

Compulsory literature:

Mikoláš, Z.: Podnikání a podnik B. Studijní opora. Ostrava: VŠP 2006. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Praha: Grada 2005.

Recommended literature:

Doporučená - základní: Duchoň, B.: Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck 2007. Kopčaj, A.: Spirálový management. Praha: Alfa Publishing 2007. Doporučená - ostatní: Borowiecki, R. – Jaki, A. – Misiołek, K. – Rojek, T.: Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa. Kraków: Abrys 2005. Buchtová B. – Pokorný, J.: Podnikání a kulturní odlišnosti. Brno: MU 2004. Jędralska, K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Katovice: AE 2003. Kašík, J. – Michalko, M. a kol.: Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem 1998. Kopčaj, A.: Košatění bohatství. Rychvald: Silma´90 1997. Kopčaj, A.: Řízení proudu změn. Rychvald/Praha: Silma´90/Grada 1998. Lýsek, O.: Sborník schémat a vztahů z podnikové ekonomiky. Karviná: OPF 1995. Pavlík, J.: „F. A. Hayek a teorie spontánního řádu“, Praha: Professional Publishing, 2004. Slywotzky, A. J. – Morrison, D. J. – Andelman, B.: Strefa zysku. Warszawa: PWE 2000. Sudoł, S.: Przedsiębiorstwo. Postawy nauki o przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 2006. Perechuda, K.: Zarzadzanie przedsięmbiortwem przyszłości. Warszawa: Placet 2000. Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press 2000. Zimniewicz, K.: Współczesne koncepce i metody zarządzania. Warszawa: PWE 2003.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Anotace přednášek, semestrální týmová práce, testy - zápočet, zkouška.

E-learning

Other requirements

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                credit Semestral project 40  20
        Examination Examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2010/2011 Winter
2009/2010 Winter