152-0912/01 – Valuation of Assets and Businesses (OM a P)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits10
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 90+0
Part-time Credit and Examination 90+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaa

Teaching methods

Summary

Teoretické základy oceňování podniku. Finanční analýza jako součást ocenění firmy. Finanční plán. Podnikatelský záměr. Riziko. Majetkové ocenění. Substanční metoda. Výnosové metody. Metoda kapita1izace zisku. Metoda diskontu cash-flow. Kalkulovaná úroková míra pro účely ocenění podniku. Metody založené na analýze trhu. Oceňování synergií.

Compulsory literature:

Bradáč, A., Fiala, J. Nemovitosti (oceňování a právní vztahy). Linde, Praha 1999. Brealey, R. A., Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: East Publishing, 1999. Copeland, T., Kollet, T., Murrin, J. Stanovení hodnoty firem. Victoria Publishing, 1991. Higgins, R. C. Analýza pro finanční management. Grada Publishing, Praha 1997. Kislingerová, E. Oceňování podniku. C.H.Beck, Praha 2001. MAŘÍK, M. a kol.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.