153-0006/01 – Special Seminar (SS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- osvojení si dovedností spojených s přípravou a tvorbou diplomové práce - prohloubení znalostí z předmětné problematiky

Teaching methods

Summary

The contens of the seminary depends on the aim of seminary – it is published before start of the semester.

Compulsory literature:

Stanovuje příslušný vedoucí speciálního semináře.

Recommended literature:

- Zásady pro vypracování diplomové práce - dle zaměření zvoleného speciálního semináře a tématu připravované diplomové práce

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Konzultace se studenty k odborným tématům na základě jejich studia literatury doporučené v semináři. 2. Prohlubování dovedností v oblasti metodiky odborné (výzkumné) práce zejména z hledisek - vymezení problému, stanovení cíle a obsahové struktury práce, - formulace pracovních hypotéz, - volby metod k ověření hypotéz, - práce s odbornou literaturou, včetně osvojení pravidel bibliografické citace. 3. Stanovení obsahového zaměření diplomové práce, cíle práce. 4. Formulace pracovní hypotézy a vymezení metod vhodných k jejímu ověření. 5. Vymezení základní literatury odpovídající obsahovému zaměření práce. 6. Řešení konkrétního úkolu dle pokynů vedoucího semináře. Pozn.: Konkrétní věcný obsah speciálního semnáře se odvíjí od zaměření semináře. Zaměření semináře (včetně vedoucích jednotlivých seminářů a způsobů přihlašování do semináře) je upraveno vyhláškou garanta oboru Veřejná ekonomika a správa pro každý akademický rok, vždy před zahájením semestru.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner