153-0061/01 – Kultura a cestovní ruch v ČR (KCRvČR)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá schopnosti: analyzovat zdroje, zásady a mechanismy financování činností v oblasti kultury a cestovního ruchu v ČR a srovnat tyto se zkušenostmi v rámci zemí EU a OECD • uvést rozdíly ve financování různých právních forem organizací fungujících v oblasti kultury v ČR (dle jednotlivých zřizovatelů) • vysvětlit zásady hospodaření organizací v ČR dle právní formy zřízení kulturní instituce • zhodnotit technicko-výkonové a ekonomicko-finanční indikátory jednotlivých druhů kulturních institucí a formulovat doporučení ve vztahu k hospodaření organizace • diskutovat a navrhovat opatření ke zvýšení efektivnosti správy, financování a hospodaření v rámci odvětví kultury a cestovního ruchu v ČR

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cíle předmětu (anotace): Předmět seznamuje posluchače se specifiky a pojetím odvětví kultury a cestovního ruchu. Probírány jsou přístupy ke kultuře, modely správy a dělení kultury v kontextu demokraticky řízených zemí a evropského vnímání kulturních hodnot. Výklad je zaměřen na objasnění fungování specifických kulturních organizací různých právních forem i zřizovatelů (památkové objekty, muzea, galerie, divadla, umělecké soubory, knihovny, zoologické zahrady, hvězdárny, planetária, masmédia) a formám jejich spolupráce v národním i mezinárodním kontextu, včetně dopadů na turistický a cestovní ruch v ČR. Pozornost je věnována také financování a organizačnímu, i institucionálnímu zabezpečení a charakteristice poskytovaných služeb v odvětví kultury i cestovním ruchu. V rámci výkladu jsou také uváděny konkrétní příklady z praktického fungování kulturních organizací v podmínkách ČR.

Povinná literatura:

RYGLOVÁ, Kateřina a Ida VAJČNEROVÁ. Management kvality služeb v cestovním ruchu: jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-9923-5. SVOBODA, František a Simona ŠKARABELOVÁ. Ekonomika kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9633-2. TOWSE, Ruth and Trilce Navarrete HERNÁNDEZ. Handbook of Cultural Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. ISBN 978-1-78897-579-7. VRABKOVÁ, Iveta, Ivana VAŇKOVÁ, Jiří BEČICA a Šárka KRYŠKOVÁ. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4.

Doporučená literatura:

DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1886-2. GOELDNER, Charles R. a John Raymond Brent RITCHIE. Cestovní ruch: principy, příklady, trendy. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-251-2595-3. KLÍMOVÁ, Monika. Interkulturní specifika a cestovní ruch. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-619-9. PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Řízení cestovního ruchu v České republice – minulost, současnost, budoucnost. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-593-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtová písemka

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních. Ukončení předmětu prostřednictvím písemného testu z odpřednášených tematických okruhů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historická východiska kultury. Dosavadní vývoj a současný stav. Měřitelné a neměřitelné přínosy kultury. Modely financování kulturních odvětví. Správa, zřizovatelé a právní formy fungování institucí působících v kulturní oblasti v ČR. 2. Kultura a přístupy k jejímu pojetí. Definice kultury, přístupy ke kultuře, modely správy kultury, dělení kultury. Evropské priority v oblasti kultury a kulturní politika ČR. SWOT analýza kultury v ČR. Organizační a institucionální členění kultury. Kulturní procesy, instituce a produkty v kultuře. Členění kulturních činností. 3. Finanční zajištění kultury v ČR. Efektivnost, soběstačnost a alokace finančních prostředků v oblasti kultury dle zaměření, zřizovatele a právní formy. Přímá a nepřímá podpora kultury, vlastní a cizí zdroje v kultuře. 4. Role ministerstva kultury ČR a státních fondů v kultuře. Ministerstvo kultury ČR. Státní fond kultury ČR. Státní fond kinematografie ČR. Jiné způsoby financování kulturních organizací (památkové fondy, daňové asignace, daňové úlevy, atd.). 5. Památková péče v ČR. Správa, ochrana, financování a statistické ukazatele v rámci kulturních památek ČR. Organizační a institucionální rámec. Regionální a národnostní kultura. 6. Muzea a galerie. Hvězdárny a planetária. Vymezení činnosti, právní formy a zřizovatelé. Správa, financování, statistické ukazatele a hospodaření muzeí a galerií, hvězdáren a planetárií v ČR. 7. Divadla a umělecké soubory. Vymezení činnosti, právní formy a zřizovatelé. Správa, financování, statistické ukazatele a hospodaření divadel a uměleckých souborů v ČR. 8. Knihovny a zoologické zahrady. Vymezení činnosti, právní formy a zřizovatelé. Správa, financování, statistické ukazatele a hospodaření knihoven a zoologických zahrad v ČR. 9. Masmédia a sdělovací prostředky. Organizační a institucionální rámec. Financování televizního a rozhlasového vysílání. Veřejnoprávní a soukromoprávní televizní a rozhlasové vysílání v ČR. Periodický a neperiodický tisk. 10. Církve a náboženské společnosti. Charakteristika, orgány a hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností. Založení, vznik, zrušení, zánik. 11. Spolupráce v oblasti kulturního dědictví a péče. UNESCO a jeho role v oblasti kultury a kulturní politiky. Programy EU v oblasti kultury a audiovize. Zahraniční vztahy Ministerstva kultury ČR a kulturní dohody. Kulturní spolupráce na úrovni: Svazu měst a obcí ČR; Sdružení místních samospráv ČR; Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Bilaterální přeshraniční spolupráce, aj. 12. Turistický ruch v podmínkách ČR. Historie vzniku turistického ruchu a současnost. Centrum pro regionální rozvoj ČR. Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism) – charakteristika organizací a popis vykonávaných aktivit. 13. Ochrana přírody ČR a turistický ruch. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Správa jeskyní ČR. Správa a ochrana území vymezených národních parků (Krkonošský, České Švýcarsko, Podyjí, Šumava) a chráněných krajinných oblastí v ČR. 14. Cestovní ruch v podmínkách ČR. Koncepce, strategie, legislativa a podpora cestovního ruchu v ČR. Mezinárodní spolupráce. Statistiky a analýzy. Garanční fond CK.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Zápočtová písemka Písemka 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 75% účast na cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V případě neúčasti na cvičeních zpracování seminární práce a prezentace na téma zadané garantem předmětu + zápočtový test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní