153-0071/02 – Social Statistics ()

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Postavení statistiky a statistických úřadů v tržních ekonomikách. Státní statistická služba v ČR. Statistické orgány OSN. EUROSTAT. 2.Realizace práva na informace. Ochrana individuálních dat. Program statistických zjišťování. Statistický publikační systém. 3.Vymezení sociální statistiky. Soustavy ukazatelů sociální statistiky. Specifika statistického zobrazování sociálních jevů. Příprava statistického zjišťování. Parametry statistického zjišťování. Výběrová a vyčerpávající zjišťování. Mikrocensy. 4.Nástroje srovnatelnosti statistických informací(statistické klasifikace a číselníky, základní typy ekonomických a sociálních klasifikací: OKEČ,KKOV, MKN, KZAM, CZ-COICOP a další. 5.Demografická statistika. Charakteristika informačních zdrojů. Sčítání lidu, domů a bytů. Základní systémy ukazatelů demografické statiky a demografické dynamiky. Publikační systém demografických dat ČSÚ. Regionalizace demografických dat. 6.Statistika práce. Informační zdroje pro zjišťování zaměstnanosti obyvatelstva. Zjišťování nákladů práce. Mezinárodní srovnatelnost dat o zaměstnanosti. 7.Statistika trhu práce. Informační zdroje o trhu práce a mobilitě na trhu. Mezinárodní srovnatelnost dat o trhu práce v ČR. 8.Statistika životní úrovně obyvatelstva. Kvantifikace kategorie životní úrovně. Systémy ukazatelů. Statistika příjmů, výdajů a spotřeby domácností. 9.Statistika bydlení. Statistika bytového fondu. Informační zdroje. 10.Vzdělání a statistika školství. 11.Zdraví a statistika zdravotnictví. 12.Statistika sociálního zabezpečení a sociálních služeb. 13.Statistika sociálních deviací, kriminality. 14.Mezinárodní souvislosti v sociální statistice (harmonizace statistických systémů, srovnatelnost dat, informační zdroje pro komparace, prezentace dat mezinárodní statistiky).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner