153-0076/01 – Public Finance (VF)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KNE04 Ing. Silvie Goliášová
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To describe the system of the public budgets. To identify and classify the basic resources of the public budgets. To describe the relations among the public budgets. To describe the structure of the public budgets. To characterize the main problems of the public budgets.

Teaching methods

Summary

The aim of the course is to focus on public finance. Revenues of public budgets are described and links among budgets and development tendencies of the public budgets are analysed. Methodology and practice of the deficit, debts etc. are in the centre of attention. The main focus is on public budget system in the CR, budgetary rules, public funds, municipality and regional funds.

Compulsory literature:

PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1.vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4. PEKOVÁ, J. Veřejné finance úvod do problematiky. 3.vyd. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2005. 527 s. ISBN 80-7357-049-1. PILNÝ, J. Veřejné finance. 2.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, FES, 2000. 230 s. ISBN 80-7194-319-3. SCHNEIDEROVÁ, I. Rozpočtová skladba v roce 2006 a rozpočtový proces. 1.vyd. Rožďalovice: REVOS-L, 2006. 167 s. ISBN 80-903160-3-4.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Předmět veřejných financí - struktura veřejných financí v podmínkách České republiky, - funkce veřejných financí, - toky v ekonomice mezi sektory, - srovnání velikosti veřejných financí v různých zemích. 2. Struktura veřejných výdajů a příjmů - hlediska a přístupy ke klasifikaci činností uplatnitelná ve rámci veřejných financí, - tendence vývoje veřejných výdajů, příčiny růstu veřejných výdajů, - typy příjmů veřejných rozpočtů, 3. Typy daní - daně z důchodů jednotlivců a společností, - univerzální a selektivní spotřební daně, - daně z majetku a bohatství, zdanění v případě úmrtí, cla, dávky, poplatky. 4. Daně a zásady zdaňování - zásada užitku, zásada schopnosti daňové úhrady, - vertikální a horizontální spravedlnost, - zdaňování důchodů, zdaňování spotřeby. 5. Fiskální federalizmus - vertikální a horizontální struktura rozpočtové soustavy, fiskální decentralizace, - zásady financování jednotek v sytému fiskálního federalismu, 6. Rozpočtová pravidla státu – státní rozpočet - rozpočtová soustava, typy příjmů a výdajů státního rozpočtu, - rozpočtová opatření, rezervy, - rozpočtová skladba. - státní rozpočet jako historická kategorie a jeho atributy, - rozpočtový proces, - vyrovnanost státního rozpočtu – metodické problémy, - státní pokladna. 7. Veřejné fondy České republiky - tvorba zdrojů fondů, použití prostředků, pravidla hospodaření, - státní fondy, - privatizační majetkové fondy, - svěřenecké fondy, - fondy typu vládních agentur, 8. Rozpočtové určení a správa daní a poplatků v České republice - rozpočtové určení daní, - správní poplatky, - soudní poplatky, - poplatky za znečistění životního prostředí, - místní poplatky. - územní finanční orgány a jejich územní působnost, 9. Územní finance České republiky - rozpočty obcí a krajů, orgány územních celků, - zásady hospodaření a rozpočtový proces, - druhy příjmů a výdajů, příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, dotace, - možnosti ovlivňování příjmů, zřizování organizací, zadluženost. 10. Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek - samostatnost hospodaření, jejich vznik, vztah ke zřizovateli, - fondy, - hlavní a jiná činnost, - zlepšený hospodářský výsledek, - rozdíly pravidel hospodaření podle druhu zřizovatele. 11. Společný rozpočet Evropské unie - rozpočet Evropské unie, - pravidla při sestavování společného rozpočtu, - vyrovnanost rozpočtu, procedura sestavování, - příjmy a výdaje společného rozpočtu, monitorování rozpočtů členských zemí Evropské unie. 12. Rozpočtová politika a veřejný dluh - příčiny vzniku veřejného dluhu, mimorozpočtové příčiny vzniku veřejného dluhu, - čistý dluh, hrubý dluh, ekonomie veřejného dluhu, - veřejný dluh České republiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.