153-0081/01 – Housing Economics (.)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. David Slavata, Ph.D.Subject version guarantorIng. David Slavata, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Subject deals mainly with the theoretical and practical aspects of housing. It explains housing policy in developped countries in comparison with the situation in Czech republic. Students are gradually introduced to the economical, technical and legislative principles of housing and with its administrative point of view.

Compulsory literature:

Baar,N. The Economics of the Welfare State. Stanford: Stanford University Press,1998. ISBN 0-8047-3551-4 Hills,J. Unravelling Housing Finance. Oxford University Press, 1992. ISBN: 019877303X. Di Pasquale, D..,Wheatin,W. Utban Economics and Real Estate Markets. New Jersey: Prentice Hall,Inc.,1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekonomická a sociální podstata bydlení - definice bydlení, hlediska členění bydlení, segmenty bydlení, charakter statku 2. Sociální a urbanistické teorie v oblasti bydlení - historický vývoj teorií, klasický a neoklasický přístup k řešení otázek souvisejících s bydlením 3. Modely bytových systémů - tržní a administrativně přídělový model, výhody a nevýhody, současná praxe, role státu 4. Státní bytová politika - její cíle, nástroje, vývoj od roku 1990, současné programy rozvoje bydlení 5. Obecní bytová politika - úkoly obcí v péči o bytový fond, nástroje, cíle, management, výkonové ukazatelé v ČR a zahraničí 6. Vývoj a charakteristika bytového fondu v ČR - stav a struktura bytového fondu, komparace kvalitativních a kvantitativních ukazatelů bydlení s vyspělými státy 7. Vlastnictví domů a bytů, práva a povinnosti vlastníků - vztahy vlastníků a uživatelů bytů, pronájem bytů, nájemní smlouvy, řešení soudních sporů 8. Obce jako majitelé nájemních bytů - správa bytového fondu obcí, privatizace bytového fondu, efektivita hospodaření s obecními byty 9. Černý trh s obecními byty - podstata, příčiny, etika a korupce v nájemním bydlení, teorie a praxe 10. Družstevní bydlení a jeho specifika - stavební bytová družstva, vývoj, transformace, současné úkoly, privatizace družstevních bytů 11. Nájemné - ekonomická podstata nájemného, vývoj a druhy nájemného, regulace nájemného a jeho ekonomické důsledky 12. Služby spojené s užíváním bytu - ceny služeb, způsob jejich rozúčtování 13. Sociální bydlení v ČR a zemích EU - úkoly obcí a dalších vlastníků bytového fondu,komparace, praxe a teorie 14. Aktuální problémy v oblasti bydlení - privatizace bytového fondu, provoz a údržba, připravované novely zákonů a jejich důsledky, aktuální situace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Other task type Other task type 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner