153-0085/01 – Veřejné finance I. (VFI)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat soustavu veřejných rozpočtů. Identifikovat a klasifikovat základní zdroje veřejných rozpočtů. Popsat vztahy mezi veřejnými rozpočty. Popsat strukturu veřejných rozpočtů. Charakterizovat hlavní problémy veřejných rozpočtů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se základy veřejných financí. Postihuje hlavní funkce veřejných rozpočtů a hlavní typy jejich příjmů – daně a poplatky. Dále postihuje typy veřejných rozpočtů používaných v ČR a jejich principy hospodaření, tj.: státní rozpočet, veřejné fondy, rozpočty územních samosprávných celků, organizační složky a příspěvkové organizace a rozpočet EU.

Povinná literatura:

- Peková, J. Veřejné finance úvod do problematiky. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2002. ISBN 80-86395-19-7 - Pilný, J. Veřejné finance. Pardubice: UP FES, 2000. ISBN 80-7194-319-3 - Musgrave, R. A. - Musgraveová, P. B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4. - Kinšt, J. Rozpočová skladba v roce 2004. Praha: Pragoeduca, 2004. ISBN 80- 7310-016-9. - Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět veřejných financí - struktura veřejných financí v podmínkách ČR, - funkce veřejných financí, - toky v ekonomice mezi sektory, - srovnání velikosti veřejných financí v různých zemích. 2. Systém veřejných financí na příkladu USA - úrovně fiskálního systému a proporce z hlediska struktury a objemu příjmů a výdajů, - subjekty fiskálního procesu, - průběh rozpočtového procesu a funkce jednotlivých subjektů , - pravomoc ke zdanění, růst veřejných výdajů. 3. Struktura veřejných výdajů a příjmů - hlediska a přístupy ke klasifikaci činností uplatnitelná ve rámci veřejných financí, - tendence vývoje veřejných výdajů, příčiny růstu veřejných výdajů, - typy příjmů veřejných rozpočtů, - základní daňové teorie a daňové principy. 4. Typy daní - daně z důchodů jednotlivců a společností, - univerzální a selektivní spotřební daně, - daně z majetku a bohatství, zdanění v případě úmrtí, cla, dávky, poplatky. 5. Daně a zásady zdaňování - zásada užitku, zásada schopnosti daňové úhrady, - vertikální a horizontální spravedlnost, - zdaňování důchodů, zdaňování spotřeby. 6. Fiskální federalizmus - vertikální a horizontální struktura rozpočtové soustavy, fiskální decentralizace, - zásady financování jednotek v sytému fiskálního federalismu, - zajišťování stejných podmínek formou stejné daňové ceny a stejného daňového úsilí. 7. Rozpočtová pravidla státu - rozpočtová soustava, typy příjmů a výdajů státního rozpočtu, - časové a účelové použití prostředků, - rozpočtová opatření, rezervy, - zvláštní účet sociálního zabezpečení, - porušení rozpočtové kázně, - rozpočtová skladba. 8. Státní rozpočet - státní rozpočet jako historická kategorie a jeho atributy, - typy příjmů a výdajů, - rozpočtový proces, - časový nesoulad příjmů a výdajů státního rozpočtu, - vyrovnanost státního rozpočtu – metodické problémy, - státní pokladna. 9. Veřejné fondy ČR - tvorba zdrojů fondů, použití prostředků, pravidla hospodaření, - státní fondy, - privatizační majetkové fondy, - svěřenecké fondy, - fondy typu vládních agentur, 10. Rozpočtové určení daní a poplatků v ČR - rozpočtové určení daní, - správní poplatky, - soudní poplatky, - poplatky za znečistění životního prostředí, - místní poplatky. 11. Správa daní a poplatků v podmínkách ČR - územní finanční orgány a jejich územní působnost, - místní příslušnost správy jednotlivých daní, etapy daňového řízení. 12. Územní finance ČR - rozpočty obcí a krajů, orgány územních celků, - zásady hospodaření a rozpočtový proces, - druhy příjmů a výdajů, příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, dotace, - možnosti ovlivňování příjmů, zřizování organizací, zadluženost. 13. Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek - samostatnost hospodaření, jejich vznik, vztah ke zřizovateli, - fondy, - hlavní a jiná činnost, - zlepšený hospodářský výsledek, - rozdíly pravidel hospodaření podle druhu zřizovatele. 14. Společný rozpočet Evropské unie - rozpočet EU, - pravidla při sestavování společného rozpočtu, - vyrovnanost rozpočtu, procedura sestavování, - příjmy a výdaje společného rozpočtu, monitorování rozpočtů členských zemí EU. 15. Financování projektů z prostředků EU - programové dokumenty, - orgány podílející se na financování, - implementace a monitorování. 16. Rozpočtová politika a veřejný dluh - příčiny vzniku veřejného dluhu, mimorozpočtové příčiny vzniku veřejného dluhu, - čistý dluh, hrubý dluh, ekonomie veřejného dluhu, - veřejný dluh ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2001/2002 letní semestr, platnost do: 2006/2007 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku