153-0085/01 – Public Finance I. (VFI)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To describe the system of the public budgets. To identify and classify the basic resources of the public budgets. To describe the relations among the public budgets. To describe the structure of the public budgets. To characterize the main problems of the public budgets.

Teaching methods

Summary

The subject deals about the basic principles of public finance. It concerns the main functions of public finance and the main types of their revenues – taxes and duties. Further, it concerns of types public finance, which are used in the Czech Republic and their principles of economy – state budget, public funds, budgets of self-governing units, budgets of organizations founded by public budgets and budget of European union.

Compulsory literature:

- Peková, J. Veřejné finance úvod do problematiky. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2002. ISBN 80-86395-19-7 - Pilný, J. Veřejné finance. Pardubice: UP FES, 2000. ISBN 80-7194-319-3 - Musgrave, R. A. - Musgraveová, P. B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4. - Kinšt, J. Rozpočová skladba v roce 2004. Praha: Pragoeduca, 2004. ISBN 80- 7310-016-9. - Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Předmět veřejných financí - struktura veřejných financí v podmínkách ČR, - funkce veřejných financí, - toky v ekonomice mezi sektory, - srovnání velikosti veřejných financí v různých zemích. 2. Systém veřejných financí na příkladu USA - úrovně fiskálního systému a proporce z hlediska struktury a objemu příjmů a výdajů, - subjekty fiskálního procesu, - průběh rozpočtového procesu a funkce jednotlivých subjektů , - pravomoc ke zdanění, růst veřejných výdajů. 3. Struktura veřejných výdajů a příjmů - hlediska a přístupy ke klasifikaci činností uplatnitelná ve rámci veřejných financí, - tendence vývoje veřejných výdajů, příčiny růstu veřejných výdajů, - typy příjmů veřejných rozpočtů, - základní daňové teorie a daňové principy. 4. Typy daní - daně z důchodů jednotlivců a společností, - univerzální a selektivní spotřební daně, - daně z majetku a bohatství, zdanění v případě úmrtí, cla, dávky, poplatky. 5. Daně a zásady zdaňování - zásada užitku, zásada schopnosti daňové úhrady, - vertikální a horizontální spravedlnost, - zdaňování důchodů, zdaňování spotřeby. 6. Fiskální federalizmus - vertikální a horizontální struktura rozpočtové soustavy, fiskální decentralizace, - zásady financování jednotek v sytému fiskálního federalismu, - zajišťování stejných podmínek formou stejné daňové ceny a stejného daňového úsilí. 7. Rozpočtová pravidla státu - rozpočtová soustava, typy příjmů a výdajů státního rozpočtu, - časové a účelové použití prostředků, - rozpočtová opatření, rezervy, - zvláštní účet sociálního zabezpečení, - porušení rozpočtové kázně, - rozpočtová skladba. 8. Státní rozpočet - státní rozpočet jako historická kategorie a jeho atributy, - typy příjmů a výdajů, - rozpočtový proces, - časový nesoulad příjmů a výdajů státního rozpočtu, - vyrovnanost státního rozpočtu – metodické problémy, - státní pokladna. 9. Veřejné fondy ČR - tvorba zdrojů fondů, použití prostředků, pravidla hospodaření, - státní fondy, - privatizační majetkové fondy, - svěřenecké fondy, - fondy typu vládních agentur, 10. Rozpočtové určení daní a poplatků v ČR - rozpočtové určení daní, - správní poplatky, - soudní poplatky, - poplatky za znečistění životního prostředí, - místní poplatky. 11. Správa daní a poplatků v podmínkách ČR - územní finanční orgány a jejich územní působnost, - místní příslušnost správy jednotlivých daní, etapy daňového řízení. 12. Územní finance ČR - rozpočty obcí a krajů, orgány územních celků, - zásady hospodaření a rozpočtový proces, - druhy příjmů a výdajů, příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, dotace, - možnosti ovlivňování příjmů, zřizování organizací, zadluženost. 13. Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek - samostatnost hospodaření, jejich vznik, vztah ke zřizovateli, - fondy, - hlavní a jiná činnost, - zlepšený hospodářský výsledek, - rozdíly pravidel hospodaření podle druhu zřizovatele. 14. Společný rozpočet Evropské unie - rozpočet EU, - pravidla při sestavování společného rozpočtu, - vyrovnanost rozpočtu, procedura sestavování, - příjmy a výdaje společného rozpočtu, monitorování rozpočtů členských zemí EU. 15. Financování projektů z prostředků EU - programové dokumenty, - orgány podílející se na financování, - implementace a monitorování. 16. Rozpočtová politika a veřejný dluh - příčiny vzniku veřejného dluhu, mimorozpočtové příčiny vzniku veřejného dluhu, - čistý dluh, hrubý dluh, ekonomie veřejného dluhu, - veřejný dluh ČR.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner