153-0086/01 – Public Finance II. (VFII)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KNE04 Ing. Silvie Goliášová
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To summarize the main knowledge of the Public Finance A and identify some theoretical and. practical areas in further particulars. To explain the character of the tax impact on taxpayers and the origin of the taxation costs. To suggest the approaches to the public project assessment. To characterize the kinds of public property and the ways of property management To judge the selected issues of public budgets. To categorize the public orders. To evaluate the selected actual issues of public budgets.

Teaching methods

Summary

The subject deepens basic knowledge of public finance in a theoretical and practical way. In the theoretical area introduces taxation incidence problems, public expenditures valuation questions and a common and capital budget problem. Further, it concerns problems of up-to-date public finance area and chosen aspects of international public finance.

Compulsory literature:

BUCHANAN, J.M., překlad NEVRLÁ, E. Veřejné finance v demokratickém systému. 1.vyd. Brno: Computer Press, 1998. 324 s. ISBN 80-7226-116-9. MUSGRAVE, R.A., MUSGRAVE, P.B., překlad KAMENÍČKOVÁ, V. Veřejné finance v teorii a praxi. 1.vyd. Praha: Management Press, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4. PEKOVÁ, J. Veřejné finance úvod do problematiky. 3.vyd. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2005. 527 s. ISBN 80-7357-049-1. PILNÝ, J. Veřejné finance. 2.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, FES, 2000. 230 s. ISBN 80-7194-319-3.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historie veřejných financí v české ekonomice - ekonomické směry prosazující se v oblasti veřejných financí na českém území od vzniku republiky, - daňová reforma 1927, - členění veřejných rozpočtů, vývoj financování samosprávy. 2. Daňové a výdajové incidence - vliv elasticity nabídky a poptávky na přesun daně, měření daňového dopadu, - daňové břemeno, pojetí incidence, odezva na jednotkovou daň a daň ad valorem. 3. Nadměrné daňové břemeno a vliv daní na výrobu - vznik mrtvé ztráty, důchodový a substituční efekt uvalení daně, - vliv daní důchodových a spotřebních na pracovní úsilí, na výdaje, na úspory. 4. Zásady hodnocení veřejných výdajů - oceňování projektů z hlediska užitku a nákladů, dělitelné a nedělitelné veřejné projekty, - omezený a neomezený rozpočet, problémy neefektivnosti veřejných výdajů. 5. Modely poskytování sociálních dávek - vyrovnávání minimálního příjmu, - problém vytváření antistimulů k práci, negativní daň. 6. Pojetí běžného a kapitálového rozpočtu - funkce a sestavování běžného a kapitálového rozpočtu vyrovnávání běžného a kapitálového rozpočtu, - problematika kapitálových výdajů. 7. Rozpočtový proces územních samosprávných celků - role rozpočtu, faktory ovlivňující vývoj příjmů, - problematika vyrovnanosti rozpočtu, monitorování příjmů a výdajů 8. Majetek obcí - vznik vlastnictví obcí, zřizovatelská funkce obcí, - rozhodování o majetku v obecních orgánech. 9. Majetek krajů - vznik majetku krajů, okruhy majetku, - pravomoci zastupitelstva kraje při nakládání s majetkem. 10. Majetek České republiky - forma používání majetku České republiky organizačními složkami, - nabývání majetku, převody majetku, účast státu v právnických osobách. 11. Aktuální otázky daňové politiky v zahraničí - způsoby měření zdanění, srovnání daňových kvót vybraných zemí, - zdanění spotřeby, zdanění příjmů, zdanění práce, daňový klín, - ekologické daně. 13. Mezinárodní fiskální koordinace - důvody, uplatňování spravedlnosti mezi jednotlivci i mezi státy, - koordinace daní z důchodů a ze zisku mezi dvěma státy, koordinace výrobkových daní, koordinace výdajů, - problematika placení příspěvků do mezinárodních organizací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 21
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner