153-0088/01 – Public Administration (VS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorRNDr. Jiří KovářSubject version guarantorRNDr. Jiří Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course mediating at systematic survey basic facts and connections about organization and operation of the public administration in the Czech Republic. Centre of gravity of this course is in transmission education, usable in function of the economists in public sector, or else in intercourse with public administration.

Compulsory literature:

Texts for this course are under the name Public administration disposable in the internal information system of the faculty. In they is next recommendation literature.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 PŘEDMĚT ”VEŘEJNÁ SPRÁVA” (Co je to veřejná správa; Vědecké základy veřejné správy; VS jako součást veřejného sektoru a národního hospodářství; Veřejné a soukromé; veřejný zájem a jeho uplatňování ve společnosti; Postavení veřejné správy ve společnosti; Pravidla mezilidských vztahů; Politická struktura společnosti; Veřejná správa obecně a z pohledu teorie systémů; Prameny ke studiu veřejné správy). 2 TYPY STÁTŮ A MODELY VEŘEJNÉ SPRÁVY (Moc obecně, státní moc; Stát a jeho znaky, rozdíly mezi státy; Typy států z vývojového hlediska; Pojem veřejná správa stát a samospráva; Přímá demokracie; Spolupráce mezi státy, mezinárodní organizace, OSN; Evropská integrace a její instituce; Evropská unie). 3 ÚSTAVNÍ POŘÁDEK A PRÁVNÍ ŘÁD (Stát a ústava; Ústavní vývoj na území ČR do roku 1968; Ústavní vývoj od vzniku ČR (1969-); Ústava České republiky; Listina základních práv a svobod; Ústavní zákonodárství; 3.7 Právní řád a právní systém; Soulad mezinárodních smluv a vnitrostátního práva). 4 MOC ZÁKONODÁRNÁ V SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY (4.1 Zákonodárná moc obecně; Předchůdci dnešního Parlamentu ČR; Parlament ČR; Působnost Parlamentu; Tvorba zákonů v ČR; Předmět (obsah) zákona; Kanceláře Parlamentu; Sbírka zákonů České republiky; Legislativní technika). 5 VÝKONNÁ MOC A HLAVA STÁTU (Výkonná moc a hlava státu obecně; Výkonná moc v ČR; Prezident republiky; Kancelář prezidenta republiky). 6 VLÁDA (Funkce vlády obecně; Předchozí vlády na území ČR; Vláda ČR; Úřad vlády; Tripartita; Ostatní orgány vlády; Nařízení vlády a usnesení vlády). 7 ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (Ústřední orgány státní správy obecně; Vývoj resortní struktury ČR; Ústřední orgány státní správy v unitární ČR; Zásady činnosti a vnitřní organizace ústředních orgánů státní správy; Vyhlášky ústředních orgánů a věstníky). 8 KONTROLA, DOZOR A INSPEKCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (Kontrola obecně; Kontrola Parlamentem, interpelace; Kontrola vládní a kontrola v samosprávách; Vnitřní kontrolní systémy; Nejvyšší kontrolní úřad; Ombudsman). 9 MOC SOUDNÍ (Moc soudní obecně; Charakteristika současného soudnictví;Ústavní soudnictví a Ústavní soud ČR; Obecné soudy v ČR; Správní soudnictví; Civilněprávní soudnictví; Trestněprávní soudnictví; Jiné subjekty podílející se na fungování moci soudní; Mimosoudní formy projednávání sporů a překročení závazných norem). 10 INSTITUCE TZV. 4. MOCI A OSTATNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE VE VS (Instituce tzv. 4. moci v ČR; Veřejnoprávní organizace; Česká národní banka a ostatní veřejnoprávní korporace na úseku finančním a majetkovém; Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a další veřejnoprávní korporace na úseku informací a kultury; Akademie věd ČR a státní podpora vědy, výzkumu a vývoje; Národní bezpečnostní úřad a ostatní veřejnoprávní organizace ve státně bezpečnostním úseku). 11 PROSTOROVÁ STRUKTURA A ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ČR (Územně správní členění obecně; Správní hranice; Geografická dimenze ČR; Sociálněgeografická regionalizace ČR; Sídelní struktura ČR; Základní územní jednotky v ČR; Vývoj územně-správního členění dnešního území ČR; Současné administrativní regiony). 12 ÚZEMNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (Postavení územních orgánů státní správy v ČR; Detašovaná pracoviště ústředních a ostatních orgánů; Samostatné územní orgány státní správy; Koncepce státních úřadů se všeobecnou působností; Okresní úřady; Samosprávné orgány vykonávající státní správu; Specifické jednotky státní správy; Souhrnný přehled územní organizace výkonu státní moci). 13 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA, KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA (Územní samospráva obecně; Vývoj územní samosprávy na území ČR; Ústava ČR o územní samosprávě; Krajská samospráva; Okresní shromáždění; Jiné formy samosprávy). 14 OBECNÍ SAMOSPRÁVA V ČR (Předchůdci dnešního obecního zřízení; Územní a správní vývoj Prahy; Obecní zřízení a obecní orgány; Charakteristika souboru obcí v ČR; Obecní úřady; Majetek obcí a hospodaření obcí; Komplexní rozvoj obcí; Specifické skupiny obcí; Sdružení obcí; Obecní vyhlášky a nařízení obcí).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Other task type Other task type 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.