153-0091/01 – Economics of Technical Infrastructure (ETI)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. David Lenert, Ph.D., MBASubject version guarantorIng. David Lenert, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know how: • to identify the subjects participating on operation and development of the technical infrastructure, • to characterize the theoretical and practical aspects of the technical infrastructure, • to describe the models of the technical infrastructure management, their fundamentals and general principles of management. You will be able: • to evaluate the role of public administration in the technical infrastructure management, • to clarify the possibilities of regulation of natural monopoly on the field of technical infrastructure, • to apply the obtained knowledge to the case studies of companies and organizations operating technical infrastructure. You will gain: • the information on the financing, costs and material-technical provision of the technical infrastructure, • the basic information on administration and organizations providing the operation and development of the infrastructure equipment, • the view of the conception of technical infrastructure development as a part of territory development.

Teaching methods

Summary

Subject deals mainly with the theoretical and practical aspects of technical infrastrucutre. It explains specifics of price creation, management and financing. In the course there are also descript instruments and current state policy in that field.

Compulsory literature:

HLAVÁČ, J., REKTOŘÍK, J., SKŘÍDLOVSKÁ, E. Ekonomika a řízení technické infrastruktury. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 1997. SKŘÍDLOVSKÁ, E. Syllaby k vybraným problémům technické infrastruktury. Sbírka zákonů. Koncepce oborů technické infrastruktury. Interní materiály vybraných podniků a organizací, zajišťujících infrastrukturní služby.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Členění technické infrastruktury. Základní pojmy, kritéria a jejich aplikace na infrastrukturní systémy. Řízení technické infrastruktury, vztah veřejné správy k řízení. 2. Koncepce fungování a rozvoje technické infrastruktury jako součást rozvoje území. Odvětvové (oborové) rozvojové koncepce, podnikové rozvojové koncepce. Zadávání veřejných zakázek. 3. Územní plánování, podstata a cíle ve vztahu k technické infrastruktuře. Nástroje územního plánování, ekonomika v územním plánování. 4. Základy ekonomiky technické infrastruktury. Ekonomická nehomogennost technické infrastruktury, společné znaky (síťový charakter, veřejný zájem ââ‚?¦), převažující procesy, adresnost služeb, charakter hospodaření. 5. Teorie poptávky a její aplikace v odvětvích technické infrastruktury. Odvozená poptávka, faktory působící na poptávkové funkce v odvětvích technické infrastruktury. 6. Nabídka služeb technické infrastruktury, charakteristika nabídky, faktory ovlivňující nabídkové funkce. Rozdíl mezi nabídkovou funkcí výrobního a infrastrukturního podniku. 7. Náklady v technické infrastruktuře. Jejich vztah k užitku, klasické členění, průběh nákladů. Manažerské pojetí nákladů.Výnosy. 8. Externí náklady v odvětvích technické infrastruktury, jejich povaha. Externality peněžní a technologické. Náklady uživatelů technické infrastruktury. 9. Ceny, cenová dostupnost infrastrukturních služeb, tvorba cen na principu sociálním, nákladovém, poptávkovém. Vícesložkové ceny. Dotace k cenám, křížové dotace. 10. Modely řízení technické infrastruktury. Obecné zásady řízení; modely smíšené a oddělené ââ‚?“ jejich podstata, výhody a nevýhody, členění. 11. Atributy trhu služeb technické infrastruktury. Tržní konkurence a její typy, tržní struktura, jednání jednotlivých účastníků trhu. 12. Vliv přirozeného monopolu a jeho kompenzace v oblasti technické infrastruktury, zaměření regulace přirozeného monopolu, mechanismy k potlačení monopolního chování. 13. Finanční management podniků a organizací technické infrastruktury. Finanční plánování a hospodaření, podnikový kapitál, analýza bodu zvratu a zisk. 14. Bilance, oběžná a fixní aktiva, hospodářský výsledek (výsledovka), peněžní toky, finanční analýza. Finanční zdroje podniků a organizací technické infrastruktury.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  21
        Examination Examination 60  11
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner