153-0100/02 – Health Care Economics (EZD)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• define the theoretical resources of health policy and the subjects of health policy including their mission and competences • measure the separate models of refund mechanisms for health services financing • compare the different health systems asserting in the EU countries • evaluate the health insured plans of health insurance companies • characterize the separate methods of economic analysis applied in the health care economics • discuss the separate phases of health care economics reform since the year 1989

Teaching methods

Summary

The course deals with the main health care issues particularly the problems of finacing and allocation of the disposal resources.It focuses on quality and effectiveness of the health care in the Czech Republic and the EU.

Compulsory literature:

Böhm, A.: Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2004.ISBN 80-7357- 020-3. Durdisová, J.Langhamerová, J. Úvod do zdravotní politiky. Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-245-0217-8. Holčík, J. a kol. Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2005. ISBN 80-7013-417-8. Gladkij, I. Management zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226- 996-8. Papeš, Z., Ulrich, M. Zdravotní ekonomika. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. Rakušanová, V. Financování zdravotní péče v ČR. Olomouc: BP, Olomouc 2001. Rektořík, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-80-2.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zdraví a zdravotnické služby. Determinanty zdraví. Základní pojmy. 2. Ekonomie zdravotnictví. Poptávka a nabídka zdravotnických služeb. Veřejné a soukromé statky ve zdravotnictví. 3. Selhání trhu v poskytování zdravotnických služeb, nedokonalá konkurence, asymetrická informace. 4. Veřejnoprávní zdravotní pojištění, základní pojmy a mechanismy. Veřejné výdaje na zdravotnictví. 5. Soukromé zdravotní pojištění, základní pojmy a mechanismy, srovnání s veřejnoprávním zdravotním pojištěním. Soukromé výdaje na zdravotnictví. 6. Systémy úhrad zdravotnických služeb a jejich vliv na chování poskytovatelů. Hlavní výhody a nevýhody. Kapitační platba. 7. Systémy úhrad zdravotnických služeb a jejich vliv na chování poskytovatelů. Hlavní výhody a nevýhody. Platba podle výkonů. 8. Systém DRG. Historie, vývoj, aplikace v ČR. 9. Zdravotní pojišťovny v ČR, systém jejich fungování a hospodaření. 10.Organizace a management zdravotnických služeb. Formy vlastnictví zdravotnických zařízení. 11.Léky a léková politika. Spotřeba a úhrada léků, regulace úhrady léků. Hlavní problémy v ČR. 12.Řízená péče a řízená konkurence. Případová studie USA. 13.Ekonomické hodnocení přínosu zdravotnických služeb (CBA, CEA). 14.Kvalita zdravotní péče. Možnosti sledování kvality zdravotní péče. Situace v ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 15  0
                Written exam Written test 20  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner