153-0110/01 – Economics of Education ()

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Basic economical kathegories in the field of education, its connections, application. The finance and economy of preprimary and tertiary schools in Czech Republic in the context of approaches in the developped countries.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Sociální a ekonomický kontext vzdělávání (faktory poptávky po vzdělání, indikátory vzdělanosti). 2. Funkce a efekty vzdělání (ekonomické a sociální funkce vzdělání, makroekonomické a mikroekonomické efekty vzdělání, kritéria efektivnosti, vnitřní míry přínosu vzdělání). 3. Finanční a lidské investice do vzdělávání (faktory ovlivňující výdaje na vzdělávání, podíl výdajů z HDP,výdaje podle zdrojů a úrovně vzdělání). 4. Veřejné výdaje na vzdělávání (struktura a zdroje veřejných výdajů, veřejné zdroje podle úrovně veřejné správy,vliv faktorů nabídky a poptávky na veřejné výdaje). 5. Soukromé výdaje na vzdělání (subjekty,ekonomická podstata a struktura výdajů, veřejné subvence domácnostem). 6. Správa a zřizovatelé škol v regionálním školství ČR (kompetence orgánů státní správy a samosprávy, zřizovatelé - církve a náboženské společnosti, právnické a fyzické osoby). 7. Hospodářsko - právní formy škol v regionálním školství ČR (formy hospodaření organizací podle druhu zřizovatele, vazba mezi zřizovatelem a financováním organizace). 8. Zásady financování investic v regionálním školství ČR (vazba investičních výdajů na hospodaření organizace, pořizování investic, hospodaření s majetkem). 9. Zásady financování neinvestičních výdajů v regionálním školství ČR (zásady normativní a nenormativní metody rozpisu finančních prostředků; tvorba platů). 10. Mimorozpočtové zdroje financování ČR (druhy, zásady hospodaření, nástroje fundraisingu). 11. Správa, zřizovatelé a financování vysokých škol v ČR (univerzitní, neuniverzitní; veřejné, soukromé, státní). 12. Hospodaření veřejných vysokých škol v ČR (rozpočet, fondy a jejich zdroje, majetek VVŠ). 13. Zásady poskytování dotací veřejným vysokým školám v ČR (struktura ukazatelů a jejich konstrukce; platy). 14. Formy a financování vzdělávání dospělých (vzdělávání na školách, podnikové formy vzdělávání).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Other task type Other task type 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner