153-0112/01 – Teorie veřejné správy (TVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KNE04 Ing. Silvie Goliášová
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět "Teorie veřejné správy" navazuje a dále rozvíjí předmět "Veřejná správa". Podává přehled o teoretickém fungování veřejné správy jako vědní disciplíny, která sleduje racionální uspořádání s cílem dosáhnout vyšší efektivnosti a hospodárnosti při provádění veřejných záležitostí. Z tohoto pohledu jsou zařazeny do kurzu kapitoly s problematikou organizace a modernizace veřejné správy, správní vědy, správního práva, s institucionální strukturou veřejné správy, s lidským faktorem a informačními a komunikačními technologiemi ve veřejné správě. Zvýšená pozornost je věnována problematice ekonomiky a efektivnosti veřejné správy v provázanosti s reformou veřejné správy v evropském kontextu. V seminářích bude teoretický výklad vhodně spojován s aplikační praxí a se zkušenostmi z výkonu veřejné správy.

Povinná literatura:

Doporučená literatura: 1.Hendrych, D. Správní věda: teorie veřejné správy. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2003. 195 s. ISBN 80-86395-86-3. 2.Kol. autorů. Veřejná správa v České republice. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005. 120 s. ISBN 80-239-4709-5. 3.Pomahač, R., Vidláková, O. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2002. 278 s. ISBN 80-7179-748-0. 4.Rektořík, J. a kol. Strategie, komunikace, řízení. Rukověť územní samosprávy. Jak řídit kraj, město, obec. Díl IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 128 s. ISBN 80-210-2957-9. Dílčí tematická literatura: 1.Adamascheck, B., přel. Hančincová, B. Efektivita vo verejnej správe. Bratislava: Bertelsmanova nadácia, 2000. 105 s. ISBN 80-968308-3-X. 2.Bernátová, M. a kol. Public Relations v miestnej samospráve. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003. 194 s. ISBN 80-8055-855-8. 3.Chapman, R.A., přel. Vidláková, O. Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 263 s. ISBN 80- 86429-14-8. 4.Kocourek, J. Služební zákon: o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a jejich odměňování: (komentář, prováděcí předpisy). Praha: Eurounion, 2005. 291 s. ISBN 80-7317-044-2. 5.Kol. autorů. Benchmarking ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2004. 82 s. ISBN 80-239-3933-5. 6.Kol. autorů. Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2004. 207 s. ISBN 80-239-4100-3. 7.Lacina, K. Management ve veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 35 s. ISBN 80-7194-298-7. 8.Stejskal, V. Informační systémy veřejné správy ČR. 1. vyd. Praha: VŠE, 2003. 122 s. ISBN 80-245-0533-9. 9.Vidláková, O. Rukověť úředníka územně samosprávného celku: (výklad zákona č. 312/2002 Sb. v kontextu souvisejících právních předpisů včetně příloh). Hradec Králové: E.I.A., 2003. 83 s. ISBN 80-85490-83-8. 10.Vláčil, J. Veřejná správa: sociálně-psychologické problémy v historii a současnosti. Praha: Linde, 2002. 232 s. ISBN 80-7201-379-3. 11.Wright, G., Nemec, J. Management veřejné správy: teorie a praxe: zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 80-86119-70-X.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie veřejné správy. - Obory, školy a osobnosti ovlivňující veřejnou správu. - Prameny správní vědy. - Teorie administrativního státu a jeho současné problémy. - Místo veřejné správy v moderním evropském státě. 2. Teorie veřejné správy. - Veřejná správa v systému řízení společnosti. - Státní správa a územní samospráva. - Základní cíle a funkce veřejné správy. - Vztah veřejné správy a veřejné politiky, veřejného sektoru, veřejných financí, veřejných statků, veřejného práva. 3. Institucionální struktury veřejné správy. Jejich vliv na působnost různých organizací. - Veřejná správa jako instituce. Instituce lokální, regionální, státní a mezinárodní. - Organizační struktury správních úřadů a jejich modernizace. - Úřad jako organizační jednotka. 4. Veřejná správa a systémové řízení – Personální management. - Personální management veřejné správy. - Úředníci a ostatní zaměstnanci veřejné správy. - Vzdělávání úředníků a ostatních zaměstnanců ve veřejné správě. 5. Lidský faktor ve veřejné správě. - Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon. - Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 6. Informace ve veřejné správě. - Informační systémy a technologie. - Informační podpora. - Informační politika ČR. 7. Zásady a principy modernizace a demokratizace veřejné správy. - Reforma, transformace a modernizace veřejné správy. - Demokratizace, decentralizace, dekoncentrace veřejné správy. - Subsidiarita ve veřejné správě. - New Public Management. - Postavení státní správy a územní samosprávy v soudobém procesu demokratizace veřejné správy. 8. Teorie reforem veřejné správy. - Definice reformy veřejné správy. - Řízení a hodnocení reforem veřejné správy. - Příklady správních reforem v Evropě. 9. Postavení Ministerstva vnitra ČR a dalších subjektů při reformě veřejné správy. - Dozor a kontrola veřejné správy. - Informatizace veřejné správy. - Modernizace veřejné správy. - Rozvoj územní veřejné správy. - Správní činnosti. - Vzdělávání a informace ve veřejné správě. 10. Reforma veřejné správy České republiky. 11. Veřejná správa v České republice a mezinárodní vztahy. 12. Etika ve veřejné správě. - Význam etiky v moderní veřejné správě. - Pojem etika a profesní etika. - Principy řízení etiky ve veřejné správě. - Etický kodex. 13. Veřejná správa a právní prostředí. - Obecné správní právo. - Regulatorní reforma. - Základy správního práva, prameny správního práva. 14. Veřejná správa a veřejnost. - Distribuce veřejné správy. - Veřejné zájmy, veřejné blaho, veřejný pořádek. - Formy participace občanů na činnosti veřejné správy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku