153-0112/01 – Public Administration Theory (TVS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KNE04 Ing. Silvie Goliášová
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Course of Public Administration Theory continues and futher evolves another course of Public Administration. Give to a view of a public administration theoretical function as a science, that pursues a rational settlement with a goal of reaching a higher effectiveness and economy at public affairs implementation. In this regard chapters of a public administration organisation and modernisation, an administrative science, an administrative law problems; a public administration institutional structure; of a human factor; of a public administration ICT are included.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do teorie veřejné správy. - Obory, školy a osobnosti ovlivňující veřejnou správu. - Prameny správní vědy. - Teorie administrativního státu a jeho současné problémy. - Místo veřejné správy v moderním evropském státě. 2. Teorie veřejné správy. - Veřejná správa v systému řízení společnosti. - Státní správa a územní samospráva. - Základní cíle a funkce veřejné správy. - Vztah veřejné správy a veřejné politiky, veřejného sektoru, veřejných financí, veřejných statků, veřejného práva. 3. Institucionální struktury veřejné správy. Jejich vliv na působnost různých organizací. - Veřejná správa jako instituce. Instituce lokální, regionální, státní a mezinárodní. - Organizační struktury správních úřadů a jejich modernizace. - Úřad jako organizační jednotka. 4. Veřejná správa a systémové řízení – Personální management. - Personální management veřejné správy. - Úředníci a ostatní zaměstnanci veřejné správy. - Vzdělávání úředníků a ostatních zaměstnanců ve veřejné správě. 5. Lidský faktor ve veřejné správě. - Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon. - Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 6. Informace ve veřejné správě. - Informační systémy a technologie. - Informační podpora. - Informační politika ČR. 7. Zásady a principy modernizace a demokratizace veřejné správy. - Reforma, transformace a modernizace veřejné správy. - Demokratizace, decentralizace, dekoncentrace veřejné správy. - Subsidiarita ve veřejné správě. - New Public Management. - Postavení státní správy a územní samosprávy v soudobém procesu demokratizace veřejné správy. 8. Teorie reforem veřejné správy. - Definice reformy veřejné správy. - Řízení a hodnocení reforem veřejné správy. - Příklady správních reforem v Evropě. 9. Postavení Ministerstva vnitra ČR a dalších subjektů při reformě veřejné správy. - Dozor a kontrola veřejné správy. - Informatizace veřejné správy. - Modernizace veřejné správy. - Rozvoj územní veřejné správy. - Správní činnosti. - Vzdělávání a informace ve veřejné správě. 10. Reforma veřejné správy České republiky. 11. Veřejná správa v České republice a mezinárodní vztahy. 12. Etika ve veřejné správě. - Význam etiky v moderní veřejné správě. - Pojem etika a profesní etika. - Principy řízení etiky ve veřejné správě. - Etický kodex. 13. Veřejná správa a právní prostředí. - Obecné správní právo. - Regulatorní reforma. - Základy správního práva, prameny správního práva. 14. Veřejná správa a veřejnost. - Distribuce veřejné správy. - Veřejné zájmy, veřejné blaho, veřejný pořádek. - Formy participace občanů na činnosti veřejné správy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner