153-0119/01 – Taxation Theory ()

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Introductory part of the course introduces functions of taxes in economy, development of taxes and tax theories and classification of taxes. Another block of lectures deal with controversial opinions on tax principles on which base the tax system shall be constructed. The course also covers analysis of tax burden, description of excessive tax burden and complex analysis of tax incidence. The course also aims at theoretical foundation of individual taxes and approches to their constructions. The course also deals with both international aspects of taxation and tax avoidance problems.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. DAŇOVÁ PROPEDEUTIKA. Definice daně. Místo daní v ekonomice. Alokace daní v koloběhu finančních toků ekonomiky. Distribuční, alokační a stabilizační funkce daní. Vybrané ukazatele měření daní a daňového zatížení. Daňová kvóta a den ekonomické svobody. Dodatek: Úloha daní v České republice na příkladu rozpočtové soustavy. 2. KLASIFIKACE DANÍ A JEJICH GENEZE. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ. DAŇOVÉ PRINCIPY I. Klasifikace daní dle různých kritérií. Jednotková daň a daň ad valorem. Progresivita daně versus progresivuta daňové sazby. Daně osobní a in rem. Klasifikace OECD. Vývoj daní a historie zdaňování. Daňové kanóny. Daňový monismus.Daňové reformy. Současné trendy ve vývoji daňových soustav. Poplatník versus plátce daně. Daňové principy v minulosti i současnosti. Dodatek 1: Vývoj daní na území dnešní České republiky Dodatek 2: Teoretické vymezení daně a současná právní úprava v České republice 3. DAŇOVÁ INCIDENCE I. Definice daňové incidence. Ramseyovo pravidlo. Daňové břemeno a nadměrné daňové břemeno. Dopad a rozdělení daňového (resp. nadměrného daňového) břemena. Použití Lorenzovy křivky pro účely měření změn v rozdělování způsobených zdaňováním. 4. DAŇOVÁ INCIDENCE II. Daně z faktorů. Daň v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence. Daň ze zisku versus daň z výrobků. Daň v podmínkách maximalizace zisku versus maximalizace obratu. 5. PROBLEMATIKA DAŇOVÉ SPRAVEDLNOSTI Daňová spravedlnost a efektivnost. Schopnost daňové úhrady. Daňová „oběť“. Optimální zdanění. „Second-best“ teorie. Zdanění versus regulace. Zdaňování a nabídka. Problematika daní z hlediska strany nabídky. Vliv daní na výrobu. Vliv daní na úspory a investice. 6. TEORIE DANÍ Z DŮCHODŮ. Vymezení zdanitelného důchodu. Odpočitatelné položky. Existence daňových pásem. Efektivní daňová sazba. Imputovaný důchod. Charakter a smysl progrese. Měření progrese. Volba zdanitelné jednotky. Absolutistické versus integrační pojetí při zdaňování firem. Problematika odpisů. Teorie negativní důchodové daně. Dodatek: Daňová teorie důchodových daní a daně z příjmů v České republice. 7. TEORIE NEPŘÍMÝCH DANÍ Charakteristika všeobecných a specifických spotřebních daní. Daň z obratu. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Speciální daně na vybrané druhy komodit: akcízy. Problematika ekologických daní. Makroekonomické aspekty zavedení DPH. Dodatek: Daňová teorie spotřebních daní a DPH a akcízy v České republice. 8. TEORIE DANÍ Z MAJETKU A BOHATSTVÍ Charakteristika daní z majetku a bohatství. Podstata zdanění majetku. Použití principu schopnosti daňové úhrady. Zdanění v případě úmrtí. Daň z pozůstalosti - alternativní přístupy a cíle. Charakteristika dalších odvodů daňového charakteru. Odvody ze mzdových prostředků a z výplatní listiny. Dodatek: Daňová teorie majetkových daní a daně z majetku a ostatní odvody daňového charakteru v České republice. 9. TEORIE DANÍ V MEZINÁRODNÍM STYKU Clo jako dovozní či vývozní daň. Merkantilismus. Fiskální a nefiskální funkce cla. Protekcionismus versus liberalismus. Jurisdikce zdroje a jurisdikce rezidence. Daňový rezident a daňový domicil. Dvojí (vícenásobné) zdanění. Metody zabránění dvojího zdanění. Daňová koordinace a harmonizace versus daňová konkurence. Dodatek: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění České republiky. 11.DALŠÍ OTÁZKY DAŇOVÉ TEORIE Fiskální federalismus: pravomoc ve zdaňování a daňové určení. Daně v Tiebutově modelu. Vyhnutí se placení daně a daňový únik. Správní a vyvolané náklady zdaňování. Volební cyklus a daně. Daňové úlevy. Ekonomická psychologie zdaňování. Dodatek: Popis daňových úniků v České republice.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner