153-0121/01 – Daně v Evropské unii (XXX)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikovat charakteristické znaky daňových systémů členských zemí Evropské unie. Aplikovat znalosti o daňových systémech na jednotlivé členské státy Evropské unie. Analyzovat základní legislativu v oblasti daní v Evropských společenstvích.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem kursu je seznámit posluchače se stavem zdanění v Evropské unii (dále jen „EU“). Kurs začíná vysvětlováním základních daňových ukazatelů, stavem daní v zemích EU, jejich vývojem, strukturou daňových výnosů a daňovým zatížením obyvatel EU. Stěžejní části kursu se věnují problematice koordinace a harmonizace daní včetně analýz nejdůležitějších „daňových“ direktiv ES. V další části kursu jsou popisovány konkrétní druhy daní existujících v zemích EU: individuální důchodové daně, daně ze zisku firem, nepřímé daně, majetkové daně a ostatní odvody daňového charakteru. Pozornost je věnována i současné problematice: vysokému zdanění práce, boji proti škodlivé konkurenci a zavádění ekologických daní. Náplní posledních částí kursu je vymezení smluv o zamezení dvojího zdanění a jejich praktická aplikace na Českou republiku. Obsahem seminářů je konkretizace problematiky v podmínkách jednotlivých zemí EU včetně výpočtů a vyplnění daňových přiznání (daň z přidané hodnoty: intrakomunitární obchody; daň z příjmů: smlouva o zamezení dvojího zdanění).

Povinná literatura:

Základní prameny: 1)Bílá kniha. Praha: FMF ČR, 1989. 2)http://europa.eu.int/comm/taxation_customs 3)Kőnig, P., Lacina, L.: Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2004 4)Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 5)Průvodce daňovou správou před vstupem České republiky do Evropské unie. Praha: MZV ČR, 2001. 6)Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C.H.Beck, 2003. 7)Tůma, J., Báča, J. Přímé daně při aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění. Praha: Management Press, 1994. 8)www.kdpcr.cz Doporučené prameny: 1)Daně v Evropské unii. Brno: Komora daňových poradců České republiky, 1997. 2)Hindls, R., Holman, R., Hronová, S. a kol. Ekonomický slovník. Praha: C.H.Beck, 2003. 3)Kubátová, K., Vítek, L. Daňová politika - teorie a praxe. Praha: Codex, 1997. 4)Tait, A. VAT - International Practice and Problems. Washington: IMF, 1988. 5)Vančurová, A. a kol. Daňový systém ČR 2004 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX 2004. 6)Periodika: Daně (Praha: Orac); Daně a bilance (Praha: Verlag); DHK - Daňová a hospodářská kartotéka (Praha: Linde); Finance a úvěr (Praha: ESF UK); Poradce (Český Těšín: Poradce, s.r.o.). Další doporučená literatura na webových zaměstnaneckých stránkách garanta kursu: www.ekf.vsb.cz/pers/~jsi/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. DAŇOVÁ PROPEDEUTIKA. VYMEZENÍ POJMŮ A DEFINIC. Základní daňové ukazatele. Daně v zemích Evropské unie (dále jen „EU“) a jejich vývoj. Struktura daňových výnosů. Daňové zatížení obyvatel. Základní znaky daňové soustavy České republiky a její komparace s daňovými systémy „starých“ členských zemí EU (do rozšíření v roce 2004). 2. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ Geneze koordinace a harmonizace přímých daní od Římských dohod do současnosti. Politická omezení. Nejednotnost stanovení daňového základu. The Parent- Subsidiary Directive (Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností). The Mergers Directive (Směrnice o fúzích). The Interest and Royalties Directive (Směrnice o zdaňování úroků a licenčních poplatků). The Savings Directive (Směrnice o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru). Dodatek: zhodnocení souladu a rozdílů mezi směrnicemi Evropských společenství (dále jen „ES“) o přímých daních a zákonem o daních z příjmů v České republice. 3. HARMONIZACE V OBLASTI NEPŘÍMÝCH DANÍ Geneze koordinace a harmonizace nepřímých daní od Římských dohod do současnosti. Horizontální direktivy. Strukturální direktivy. Direktivy o sazbách. Základní směrnice o akcízech: 99/12/EEC. Základní směrnice o dani z přidané hodnoty: 77/388/EEC. Dodatek: zhodnocení souladu a rozdílů mezi směrnicemi ES o nepřímých daních a zákonem o DPH, resp. zákonem o spotřebních daních v České republice. 4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OSOBNÍCH DŮCHODOVÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU Vývoj osobních daní, jejich výnos a místo v rozpočtech. Problematika vymezení daňového základu. Osvobození, odpočty a sazby daně. 5. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DANÍ ZE ZISKU FIREM V ZEMÍCH EU Vývoj firemních daní, jejich výnos a místo v rozpočtech. Používání firemních daní jako nástroje hospodářské politiky: investiční pobídky, odpisy. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MAJETKOVÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU Vývoj majetkových daní, jejich výnos a místo v rozpočtech. Přístupy ke zdanění nemovitostí. 7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NEPŘÍMÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU Vývoj akcízů a daně z přidané hodnoty, jejich výnos a místo v rozpočtech. Geneze zavádění daně z přidané hodnoty a její problémy. 8. VYSOKÉ ZDANĚNÍ PRÁCE – PROBLÉM SOUČASNOSTI Vymezení celkového zdanění pracovních důchodů. Zdanění práce versus zdanění kapitálu. Snahy o snížení daňového zatížení práce. 9. ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH DANÍ DO DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ ZEMÍ EU Vymezení ekologických daní. Směrnice ES COM 97 a její přijetí v členských státech EU. 10. ÚLOHA DANÍ V ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE 11. SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ Vývoj smluv o zamezení dvojího zdanění. Vymezení základních pojmů: rezident daně, daňová jurisdikce, daňový domicil, metody zabránění dvojího zdanění. 12. BOJ PROTI PRANÍ „ŠPINAVÝCH“ PENĚZ A TZV. „DAŇOVÝM RÁJŮM“ Informační systémy. Spolupráce daňových institucí. Přehled nástrojů, opatření, nařízení a způsobů omezování škodlivé daňové konkurence.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku