153-0121/01 – EU Taxation (XXX)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAK011 Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Identify characteristics of European Union member states. Apply tax systems knowledge on individual member states of the European Union. Analyse basic legislation in the field of taxes in the European Community.

Teaching methods

Summary

Students are informed about taxation within the EC countries, progress in the field of taxation, structure of tax revenues and tax burden of EC residents. The crucial parts of this course pursue the problematic of coordination and harmonization of taxes including analysis of the most important "tax" EC Directives. In follow-up parts of the course particular taxes. Last parts of the course specify double tax treaty agreements. Concrete problems in individual EC member states are dealt. Computation and filling of tax returns is included as well.

Compulsory literature:

Základní prameny: 1)Bílá kniha. Praha: FMF ČR, 1989. 2)http://europa.eu.int/comm/taxation_customs 3)Kőnig, P., Lacina, L.: Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2004 4)Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 5)Průvodce daňovou správou před vstupem České republiky do Evropské unie. Praha: MZV ČR, 2001. 6)Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C.H.Beck, 2003. 7)Tůma, J., Báča, J. Přímé daně při aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění. Praha: Management Press, 1994. 8)www.kdpcr.cz Doporučené prameny: 1)Daně v Evropské unii. Brno: Komora daňových poradců České republiky, 1997. 2)Hindls, R., Holman, R., Hronová, S. a kol. Ekonomický slovník. Praha: C.H.Beck, 2003. 3)Kubátová, K., Vítek, L. Daňová politika - teorie a praxe. Praha: Codex, 1997. 4)Tait, A. VAT - International Practice and Problems. Washington: IMF, 1988. 5)Vančurová, A. a kol. Daňový systém ČR 2004 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX 2004. 6)Periodika: Daně (Praha: Orac); Daně a bilance (Praha: Verlag); DHK - Daňová a hospodářská kartotéka (Praha: Linde); Finance a úvěr (Praha: ESF UK); Poradce (Český Těšín: Poradce, s.r.o.). Další doporučená literatura na webových zaměstnaneckých stránkách garanta kursu: www.ekf.vsb.cz/pers/~jsi/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. DAŇOVÁ PROPEDEUTIKA. VYMEZENÍ POJMŮ A DEFINIC. Základní daňové ukazatele. Daně v zemích Evropské unie (dále jen „EU“) a jejich vývoj. Struktura daňových výnosů. Daňové zatížení obyvatel. Základní znaky daňové soustavy České republiky a její komparace s daňovými systémy „starých“ členských zemí EU (do rozšíření v roce 2004). 2. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ Geneze koordinace a harmonizace přímých daní od Římských dohod do současnosti. Politická omezení. Nejednotnost stanovení daňového základu. The Parent- Subsidiary Directive (Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností). The Mergers Directive (Směrnice o fúzích). The Interest and Royalties Directive (Směrnice o zdaňování úroků a licenčních poplatků). The Savings Directive (Směrnice o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru). Dodatek: zhodnocení souladu a rozdílů mezi směrnicemi Evropských společenství (dále jen „ES“) o přímých daních a zákonem o daních z příjmů v České republice. 3. HARMONIZACE V OBLASTI NEPŘÍMÝCH DANÍ Geneze koordinace a harmonizace nepřímých daní od Římských dohod do současnosti. Horizontální direktivy. Strukturální direktivy. Direktivy o sazbách. Základní směrnice o akcízech: 99/12/EEC. Základní směrnice o dani z přidané hodnoty: 77/388/EEC. Dodatek: zhodnocení souladu a rozdílů mezi směrnicemi ES o nepřímých daních a zákonem o DPH, resp. zákonem o spotřebních daních v České republice. 4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OSOBNÍCH DŮCHODOVÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU Vývoj osobních daní, jejich výnos a místo v rozpočtech. Problematika vymezení daňového základu. Osvobození, odpočty a sazby daně. 5. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DANÍ ZE ZISKU FIREM V ZEMÍCH EU Vývoj firemních daní, jejich výnos a místo v rozpočtech. Používání firemních daní jako nástroje hospodářské politiky: investiční pobídky, odpisy. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MAJETKOVÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU Vývoj majetkových daní, jejich výnos a místo v rozpočtech. Přístupy ke zdanění nemovitostí. 7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NEPŘÍMÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU Vývoj akcízů a daně z přidané hodnoty, jejich výnos a místo v rozpočtech. Geneze zavádění daně z přidané hodnoty a její problémy. 8. VYSOKÉ ZDANĚNÍ PRÁCE – PROBLÉM SOUČASNOSTI Vymezení celkového zdanění pracovních důchodů. Zdanění práce versus zdanění kapitálu. Snahy o snížení daňového zatížení práce. 9. ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH DANÍ DO DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ ZEMÍ EU Vymezení ekologických daní. Směrnice ES COM 97 a její přijetí v členských státech EU. 10. ÚLOHA DANÍ V ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE 11. SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ Vývoj smluv o zamezení dvojího zdanění. Vymezení základních pojmů: rezident daně, daňová jurisdikce, daňový domicil, metody zabránění dvojího zdanění. 12. BOJ PROTI PRANÍ „ŠPINAVÝCH“ PENĚZ A TZV. „DAŇOVÝM RÁJŮM“ Informační systémy. Spolupráce daňových institucí. Přehled nástrojů, opatření, nařízení a způsobů omezování škodlivé daňové konkurence.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Other task type Other task type 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.