153-0122/01 – Property Estimation A (OCMA)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorIng. David Slavata, Ph.D.Subject version guarantorIng. David Slavata, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge – you will know: 1. to judge the market value of the property, 2. to do the evaluation of property quickly, 3. to use methods of appraising. Skills – you will be able: 1. to correctly apply ways and methods of the evaluation of property, 2. to discriminate the meaning of particular methods of appraising and their gains for the evaluation, 3. to comprehend the expert evidence for the findings of the property market value. Habits – you will gain: 1. theoretical and practical skills with the evaluation of property, 2. awareness of the area of appraising, 3. information about legal regulations in the field of the property and appraising.

Teaching methods

Summary

The subject explains basic aspects of approaches and methodes of property estimation. Especially in the course A students are introduced to the specifics of market estimation.

Compulsory literature:

Bradáč, A. Teorie oceňování nemovitostí. IV. rozšířené vydání. Brno: CERM, 1998. Mařík, M. Oceňování podniků. Praha: Ekopress, 1997. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Vyhl. Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ust. oceňování majetku. Doplňková literatura: Ross, F. W., Brachmann, R., Holzner, P. Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí. Praha: Consultinvest, 1993. Dubois, F., Raffegeau, J. Finanční oceňování podniku. Praha: HZ, 1996.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní termíny a základní pojmy při oceňování nemovitostí 2. Cena a hodnota - rozdíl, přístupy, metody oceňování 3. Výnosový způsob ocenění 4. Nákladový způsob ocenění 5. Metody opotřebení 6. Porovnávací způsob ocenění 7. Určení tržního nájemného 8. Tržní oceňování přírodních zdrojů 9. Tržní vlivy na cenu nemovitostí 10. Tržní ocenění pozemků 11. Institucionální zajištění trhu s movitým a nemovitým majetkem 12. Činnost znalců a odhadců 13. Evidence nemovitostí v katastru nemovitostí 14. Historický přehled oceňovacích metod

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Other task type Other task type 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner