153-0123/01 – Public Sector Decision-Making (xx)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
ZEZ02 Ing. Lenka Rutteová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know: • to specify conceptions from the field of decision-making and the management in the public sector, • to assess factors influencing the size and the structure of the public sector in present mixed economies, • to range the concrete public service to defined blocks of public needs, • to judge the efficiency of the public service by exact methods. You will be able: • to ascertain which from the proposed options of public projects is optimal, • to decide about the realisation based on this ascertainment, • to appraise conditions for the implementation of public procurements and concession contracts in the Czech Republic including cooperation between the public and private sector, • to apply theoretical approaches from the area of donations and public subsidies to municipal authorities budgets, • to decide for the efficient way of the positive and negative externalities regulation. You will gain: • the overview in the area of decision-making and the management in the public sector, mainly in its differences from the public sector, • the knowledge about the best option choice for the implementation of the public expenditure program or project, mainly with the aid of input-output methods (CMA,CBA, CEA,CUA), • the ability to form concrete areas and decision-making methods during the analyse of the efficiency of public sector including necessary compromise between the efficiency and equity that is usual for decision-making in the public sector.

Teaching methods

Summary

The aim of the course is to create experiences and knowledge of the subject Economics of Public Sector. It specify main segments of public sector with the special attention on the decision of the allocation of public expenditures. It also describes some economic aspects of transformation of the public sector in Czech Republic. The financing is not only the thing which is very important, but also effective and rational decision within public sector.

Compulsory literature:

Halásek, D. a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TUO, 2004 Halásek, D. Skřídlovská, E. a d. Veřejný sektor (vybrané kapitoly z teorie a praxe). Skripta. Ostrava: VŠB-TU, 1999. Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. Ochrana, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001 Stiglitz, J.E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. Strecková, Y. Teorie veřejného sektoru. Brno: MU, 1997.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do tématu. 1.1 Vymezení pojmu veřejný sektor. 1.2 Veřejný sektor, veřejný zájem a veřejná správa. 1.3 Vliv centralizace a decentralizace na rozhodování ve veřejném sektoru. 2. Veřejné výdaje jako nástroj rozhodování ve veřejném sektoru. 2.1 Vnitřní a vnější faktory efektivnosti ve veřejném sektoru. 2.2 Členění a struktura veřejných výdajů, příčiny (teorie) jejich růstu. 2.3 Analýza veřejných výdajů, hodnocení projektů, typy nákladů a užitků. 3. Teorie veřejné volby. 3.1 Východiska a základní vztahy při rozhodování ve veřejném sektoru. 3.2 Nástroje veřejné volby a jejich vliv na efektivnost výběru. 3.3 Základní většinová pravidla a alternativní volební systémy. 4. Teorie potřeb ve veřejném sektoru. 4.1 Rozbor kategorie potřeb. 4.2 Vztah finálních společenských potřeb a veřejný sektor. 4.3 Využití kategorie lidského potenciálu pro objektivizaci potřeb. 5. Rozhodování o velikost a struktuře veřejného sektoru. 5.1 Mikroekonomické a makroekonomické faktory. 5.2 Toky důchodů, toky faktorů a produktů. 5.3 Veřejný sektor a smíšená ekonomika, organizace ve veřejném sektoru. 6. Společenský přínos a společenské optimum. 6.1 Zásada maximálního společenského přínosu. 6.2 Modely optimalizace, distribuce příjmů. 7. Role vlády ve veřejném sektoru. 7.1 Role a funkce státu, stát jako subjekt veřejné politiky. 7.2 Státní zásahy, aktivity státu ve veřejném sektoru. 7.3 Příklady: veřejná podpora, veřejné zakázky apod. 8. Politický trh a ekonomická racionalita. 8.1 Volič jako racionální subjekt na poptávkové straně politického trhu. 8.2 Politické strany a racionalita jejich rozhodování na politickém trhu. 8.4 Kooperace a nekooperace v politice. 9. Ekonomická teorie byrokracie. 9.1 Základní charakteristiky modelu byrokrat - manažer. 9.2 Francouzsko-kanadský model byrokracie. 9.3 Přehled modelů veřejné správy se zaměřením na metody New Public Management. 10. Efektivní výběr investičních akcí ve veřejném sektoru. 10.1 Použití nákladově výstupových metod. 10.2 Faktor času při ohodnocování investic ve veřejném sektoru. 11. Dotace a efektivnost. 11.1 Věcné programy nebo peněžní dotace? 11.2 Vládní dotace na zemědělském trhu. 11.3 Vliv cenových intervenčních programů na efektivnost. 12. Regulace negativních externalit. 12.1 Poplatky, pokuty a státní subvence jako eliminační a regulační nástroje negativních externalit. 12.2 Regulace negativních externalit zdaňováním. 12.3 Možnosti regulace negativních externalit formou vyjednávání.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner