153-0124/01 – Municipalities and Regions Finance (HOK)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To characterize the budgets of municipalities and regions. To characterize the budget revenues and expenditures of municipalities and regions. To explain the steps of budget process. To analyze and compare the financial management of regions and municipalities. To explain the approaches to budget calculation. To describe the main partial aspects of the financial management of municipalities and regions.

Teaching methods

Summary

The subject deals about principles of economy of municipalities and regions in the Czech Republic. It concerns revenues and expenditures of this budgets, rules of economy, budget process, bindings to others public budgets. It concerns actual development and practical problems of municipalities and regional budgets.

Compulsory literature:

Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4 Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v aktuálním znění) Schneiderová, I. Rozpočtová skladba v roce 2006 a rozpočtový proces. Rožďalovice: REVOS-L, 2006. ISBN 80-903160-3-4. Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol. Jak řídit kraj, město, obec: Rukověť územní samosprávy. II. díl, Finance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 135 s. ISBN 80-210-2955-2. Halásek, D., Pilný, J., Tománek, P. Určování bonity obcí. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. 130 s. ISBN 80-248-0159-0. Havlan, P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Praha: Linde, 2004. 375 s. ISBN 80-7201-453-6.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Hospodářské postavení obcí a krajů- historický vývoj, - orgány obcí a krajů v současném obecním a krajském zřízení v ČR.2. Finanční politika obcí o krajů- principy fiskálního federalismu, fiskální decentralizace,- postavení územních rozpočtů v ČR.3. Majetek - vznik majetku a hospodaření s majetkem, - typy majetku obcí a krajů.4. Rozpočtový proces a hospodaření podle rozpočtu- sestavování rozpočtu a etapy rozpočtového procesu,- rozpočtová skladba.5. Příjmy územních rozpočtů- daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. 6. Používání úvěrů, zadluženost- typy zápůjčních prostředků,- problematika zadluženosti obcí, únosná velikost dluhové služby.7. Výdaje územních rozpočtů- zaměření výdajů rozpočtů obcí,- zaměření výdajů rozpočtů krajů.8. Zřizování a zakládání organizací- organizační formy zajišťování veřejných služeb,- zřizování organizací,- sdružování obcí a spolupráce obcí s jinými subjekty.9. Podpora podnikání- vztah územních celků k podnikání, vlastní podnikání,- podpora podnikatelské činnosti obce, infrastrukturní podmínky v obcích.10. Hodnocení efektivnosti hospodaření - běžný a kapitálový rozpočet,- hledisko dlouhodobosti v hospodaření,- rating - bonita obcí.11. Audit- přezkoumání hospodaření,- audit, finanční audit, výkonostní audit.12. Finanční vztahy mezi veřejnými rozpočty13. Informační stránka hospodaření územních samosprávných celků- výkazy o hospodaření.14. Parametry hospodaření územních rozpočtů v ČR- velikost a struktura obecních rozpočtů v ČR, - struktura příjmů a výdajů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner