153-0125/01 – Ekonomika neziskových organizací (ENO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
MAR448 Ing. Eva Marečková, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět  klasifikovat a charakterizovat právní formy neziskových organizací v ČR;  popsat teorie neziskových organizací; Budete schopni  rozlišit právní a ekonomické aspekty fungování státních a nestátních neziskových organizací;  vyjmenovat kritéria třídení neziskových organizací;  definovat základní principy řízení neziskových organizací; Získáte  praktické zkušenosti pro analýzu hospodaření neziskových organizací.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje s principy fungování neziskových organizací. Objasňuje jejich význam ve společnosti a národním hospodářství. Dále také objasňuje roli neziskových organizací z pohledu ochránce demokratických principů země. V rámci výuky jsou studenti seznamování s principy neziskového sektoru , se specifiky neziskových organizací, se způsoby jejich hospodaření a zdrojů financování. V rámci studia jsou také zasvěcováni do řízení a rozhodování neziskových organizací, marketingu a fund risingu.

Povinná literatura:

REKTOŘÍK, J. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. HUNČOVÁ, M. Ekonomický rozměr občanské společnosti. FRIČ, P., GOULLI, R. Neziskový sektor v České republice. RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. SCHAAD, M. Neziskové organizace v ekonomické teorii.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: Je získání nejméně 24 bodů v celkovém hodnocení cvičení, přičemž maximálně ze cvičení je možno získat 40 bodů. Hodnocení cvičení se skládá ze tří částí, kdy z první a druhé části je nutno získat alespoň 12 bodů. První část je seminární práce prezentovaná na cvičení, ze které lze získat až 23 bodů. Druhou část tvoří účast na cvičeních, kde lze získat 12 bodů (za účast na jednom cvičení se přidělí 4 body). Třetí část je dána aktivitou studenta na cvičeních a je ohodnocena maxim. 5 bodů. Zkouška z předmětu: Je ústní a lze z ní získat až 60 bodů, její hodnocení se skládá ze dvou částí. První část tvoří odpověď na vylosovanou otázku, za níž lze získat až 45 bodů. Druhou část tvoří otázka položena zkoušejícím, za níž lze získat až 15 bodů. Podmínkou zápisu ke zkoušce je udělený zápočet ze cvičení. Předpokladem absolvování zkoušky je dosažení ze cvičení a z ústní zkoušky celkem minimálně 51 bodů. Pro celkové hodnocení předmětu se použije na základě dosažených bodů následující převod: POČET BODŮ ZNÁMKA 100-86 bodů výborně 85-66 bodů velmi dobře 65-51 bodů dobře 50-0 bodů nevyhověl Celkem přihlášeno 180 studentů. Zkoušející: Ing. David Slavata, Ph.D. (3 termíny po 20 studentech), Ing. Ivana Vaňková (4-5 termínů po 20 studentech), Ing. Jiří Bečica (4-5 termínů po 20 studentech). Seminární práce: o V týmu po třech až čtyřech studentech o min. 15 stran práce (úvod až závěr) o Formát: Times New Roman CE, 12, řádkování 1,5, mezera mezi odstavci, nadpisy 14 tučně, jediný formát zvýrazňování textu, odrážky, číslování stránek, tabulky, grafy) o Titulní strana – hlavička, název, předmět, jméno, datum, skupina o Obsah – členění, řádkování o Úvod (1-2 strany); cíl práce, rozvedení práce do kapitol. o Závěr (1-2 stravy); sumarizace hlavních zjištění v práci. o Seznam použité literatury (zapsán dle norem pro psaní bakalářských prací) o Přílohy (odkaz v textu a prameny) o Seminární práci je nutno odevzdat předem (stanoví si každý cvičící samostatně). - diskuze k prezentovaným seminárním pracím - bodování Logika práce 8 Prezentace+diskuze 6 Neaktuálnost, neznalost 4 Normy 3 Gramatika 2 Způsob psaní literatury: HUNČOVÁ, Magdaléna. Ekonomický rozměr občanské společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. 180 s. ISBN 80-7044-605-6. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra ČR; dostupné z http://www.mvcr.cz [cit. leden 2009].

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

EKONOMIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Akademický rok 2008/2009 2., 3. ročník, bakalářské prezenční studium Garant předmětu: Ing. David Slavata, Ph.D. Přednášející: Ing. Ivana Vaňková Cvičící: Ing. Jiří Bečica, Ing. Eva Marečková, Ing. Ivana Vaňková Rozsah předmětu: 2+1 x Harmonogram přednášek Osnova přednášek Přednášející 1. 10.2.2009 Ekonomika neziskových organizací – základní pojmy a definice. Ing. Ivana Vaňková 2. 17.2.2009 Pozice neziskových organizací v národním hospodářství. Ing. Ivana Vaňková 3. 24.2.2009 Public Private Partnership. Teorie neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 4. 3.3.2009 Historické souvislosti v neziskovém sektoru v českých zemích. Ing. Ivana Vaňková 5. 10.3.2009 Typologie neziskových organizací v ČR. Ing. Ivana Vaňková 6. 7. 17.3.2009 24.3.2009 Základní charakteristika nestátních neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 8. 31.3.2009 Obec, kraj, organizační složky, příspěvkové organizace. Ing. Ivana Vaňková 8. 7.4.2009 Fundraising neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 9. 14.4.2009 Marketing neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 10. 21.4.2009 Management neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 11. 28.4.2009 Finance neziskových organizací, problematika daňových asignací. Ing. Ivana Vaňková 12. 5.5.2009 Sportovní den_rektorské volno. Ing. Ivana Vaňková 13. 12.5.2009 Účetnictví a daně neziskových organizací, audit u neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková Harmonogram cvičení Cvičení Osnova cvičení 1. Předmět studia, organizace výuky, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, literatura. Úkol: zjistit výčet, resp. právní formy NO působící ve vaši obci. 2. Zadání tématu seminární práce a data prezentace. Objasnění základních pojmů týkajících se neziskového sektoru. Úkol: Aktualita PPP, státní fondy. 3. PPP, zájmová samospráva, státní fondy. 4. Prezentace seminárních prací. 5. Prezentace seminárních prací. 6. Prezentace seminárních prací. 7. Zápočtové cvičení, udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 18  0 3
                Písemka Písemka 13  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 9  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.