153-0125/01 – Economics of Non Profit Organisations (ENO)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. David Slavata, Ph.D.Subject version guarantorIng. David Slavata, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
MAR448 Ing. Eva Marečková, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know  to classify and characterize legal forms of nonprofit organization in the Czech Republic;  to describe the theories of nonprofit organization; You will be able  to specify the criteria of nonprofit organization separation;  to define the basic principles of nonprofit organization management;  to distinguish the legal and economic aspects of state and non-state nonprofit organization functioning; You will gain  obtain the practical experience for analysis of nonprofit organization financial management.

Teaching methods

Summary

Subject deals mainly with principles of non profit organisations functioning. It explains their existence within the environment of national economy. Subject also explains important role of non profit organisations, that is the support of democratic principles of a country. Students are gradually introduced to the principles of the non profit sector, to the specifics of the non profit sector, to the division of fields of their functioning, sources of their financing. They learn about non profit organisations financial decision – making, management, marketing and fund rising.

Compulsory literature:

Kraftová, I. Finanční analýza municipální firmy. Praha: C.H. Beck, 2002. Rektořík, J. Ekonomie a řízení neziskových organizací. Brno: ESF MU, 1999. Schaad, M. Neziskové organizace v ekonomické teorii. Brno: ESF MU, 1998. Drucker, P.F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. Hanagan, T.J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996. Rosenau, D.M. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2000. Peková, J., Pilný, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2002.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro udělení zápočtu: Je získání nejméně 24 bodů v celkovém hodnocení cvičení, přičemž maximálně ze cvičení je možno získat 40 bodů. Hodnocení cvičení se skládá ze tří částí, kdy z první a druhé části je nutno získat alespoň 12 bodů. První část je seminární práce prezentovaná na cvičení, ze které lze získat až 23 bodů. Druhou část tvoří účast na cvičeních, kde lze získat 12 bodů (za účast na jednom cvičení se přidělí 4 body). Třetí část je dána aktivitou studenta na cvičeních a je ohodnocena maxim. 5 bodů. Zkouška z předmětu: Je ústní a lze z ní získat až 60 bodů, její hodnocení se skládá ze dvou částí. První část tvoří odpověď na vylosovanou otázku, za níž lze získat až 45 bodů. Druhou část tvoří otázka položena zkoušejícím, za níž lze získat až 15 bodů. Podmínkou zápisu ke zkoušce je udělený zápočet ze cvičení. Předpokladem absolvování zkoušky je dosažení ze cvičení a z ústní zkoušky celkem minimálně 51 bodů. Pro celkové hodnocení předmětu se použije na základě dosažených bodů následující převod: POČET BODŮ ZNÁMKA 100-86 bodů výborně 85-66 bodů velmi dobře 65-51 bodů dobře 50-0 bodů nevyhověl Celkem přihlášeno 180 studentů. Zkoušející: Ing. David Slavata, Ph.D. (3 termíny po 20 studentech), Ing. Ivana Vaňková (4-5 termínů po 20 studentech), Ing. Jiří Bečica (4-5 termínů po 20 studentech). Seminární práce: o V týmu po třech až čtyřech studentech o min. 15 stran práce (úvod až závěr) o Formát: Times New Roman CE, 12, řádkování 1,5, mezera mezi odstavci, nadpisy 14 tučně, jediný formát zvýrazňování textu, odrážky, číslování stránek, tabulky, grafy) o Titulní strana – hlavička, název, předmět, jméno, datum, skupina o Obsah – členění, řádkování o Úvod (1-2 strany); cíl práce, rozvedení práce do kapitol. o Závěr (1-2 stravy); sumarizace hlavních zjištění v práci. o Seznam použité literatury (zapsán dle norem pro psaní bakalářských prací) o Přílohy (odkaz v textu a prameny) o Seminární práci je nutno odevzdat předem (stanoví si každý cvičící samostatně). - diskuze k prezentovaným seminárním pracím - bodování Logika práce 8 Prezentace+diskuze 6 Neaktuálnost, neznalost 4 Normy 3 Gramatika 2 Způsob psaní literatury: HUNČOVÁ, Magdaléna. Ekonomický rozměr občanské společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. 180 s. ISBN 80-7044-605-6. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra ČR; dostupné z http://www.mvcr.cz [cit. leden 2009].

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

EKONOMIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Akademický rok 2008/2009 2., 3. ročník, bakalářské prezenční studium Garant předmětu: Ing. David Slavata, Ph.D. Přednášející: Ing. Ivana Vaňková Cvičící: Ing. Jiří Bečica, Ing. Eva Marečková, Ing. Ivana Vaňková Rozsah předmětu: 2+1 x Harmonogram přednášek Osnova přednášek Přednášející 1. 10.2.2009 Ekonomika neziskových organizací – základní pojmy a definice. Ing. Ivana Vaňková 2. 17.2.2009 Pozice neziskových organizací v národním hospodářství. Ing. Ivana Vaňková 3. 24.2.2009 Public Private Partnership. Teorie neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 4. 3.3.2009 Historické souvislosti v neziskovém sektoru v českých zemích. Ing. Ivana Vaňková 5. 10.3.2009 Typologie neziskových organizací v ČR. Ing. Ivana Vaňková 6. 7. 17.3.2009 24.3.2009 Základní charakteristika nestátních neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 8. 31.3.2009 Obec, kraj, organizační složky, příspěvkové organizace. Ing. Ivana Vaňková 8. 7.4.2009 Fundraising neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 9. 14.4.2009 Marketing neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 10. 21.4.2009 Management neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková 11. 28.4.2009 Finance neziskových organizací, problematika daňových asignací. Ing. Ivana Vaňková 12. 5.5.2009 Sportovní den_rektorské volno. Ing. Ivana Vaňková 13. 12.5.2009 Účetnictví a daně neziskových organizací, audit u neziskových organizací. Ing. Ivana Vaňková Harmonogram cvičení Cvičení Osnova cvičení 1. Předmět studia, organizace výuky, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, literatura. Úkol: zjistit výčet, resp. právní formy NO působící ve vaši obci. 2. Zadání tématu seminární práce a data prezentace. Objasnění základních pojmů týkajících se neziskového sektoru. Úkol: Aktualita PPP, státní fondy. 3. PPP, zájmová samospráva, státní fondy. 4. Prezentace seminárních prací. 5. Prezentace seminárních prací. 6. Prezentace seminárních prací. 7. Zápočtové cvičení, udělení zápočtu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 18  0 3
                Written exam Written test 13  0 3
                Other task type Other task type 9  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.