153-0300/02 – Public Economics and Public Administration A (.)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
STR268 Ing. Radmila Štrbová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The course should enable students to understand the basic knowledge of public economy and public administration. It is necessary for graduates of economy policy and administration programme. The special attention is paid to the practical application of public economy and administration, for example work with documentation.

Compulsory literature:

STIGLITZ, J.: Economics of the Public Sector. New York, etc.: W.W.Norton and Co. 1988. CORNES, R., SANDLER, T.: The theory of Externalities, Public Goods and Club Goods. Cambridge 1986

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

přednášky 1.Veřejná ekonomika definice pojmů, obsah a pojetí, vzájemný vztah s veřejnou ekonomií,základní teoretická východiska , veřejné statky( čisté, smíšené), externality jejich význam a uplatnění, 2. Úloha státu v ekonomice tržní selhání, vládní selhání, zásahy státu, formy, funkce a typologie státu 3. Teorie veřejné volby předmět zkoumání,význam a aplikace pro veřejný sektor, přímá a nepřímá demokracie (pravidla hlasování), volič medián, 4. Veřejný a občanský sektor definice, vznik, vývoj, velikost,veřejný sektor a potřeby, faktory ovlivňující veřejný sektor, efektivnost ve veřejném sektoru, 5.Veřejné finance veřejné rozpočty, rozpočtová skladba a rozpočtový proces,veřejné příjmy a výdaje, mezinárodní veřejné finance, rozpočet EU (příjmy a výdaje EU), 6. Veřejné investice a veřejné zakázky uplatnění a použití veřejných investic ve veřejné ekonomice,veřejná podpora,veřejné projekty, veřejná zakázka (význam,předpoklady a uplatnění, způsoby zadávání) 7.Veřejná informatika cíle a priority státní informační politiky, informační systémy veřejné správy, státní informační systém, územní informační systémy,svobodný přístup k informacím, 8. Stát a veřejná správa definice základních pojmů, veřejná politika, typy států a modely veřejné správy, samospráva územní a zájmová 9. Normotvorba ve veřejné správě právní a organizační předpisy, zákonodárství (proces, instituce), podzákonné předpisy vláda, ústřední orgány, kraje, obce, ostatní orgány státu),statuty, jednací řády apod. 10. Organizace a fungování výkonné moci vláda, prezident republiky, ústřední orgány státní správy, resortní systémy a jejich územní organizace, výkon státní správy samosprávnými orgány 11. Kontrola a výkon spravedlnosti veřejná kontrola, vnitřní kontrola a její organizace, finanční kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad, resortní kontrolní činnost a její instituce, soudnictví a státní zastupitelství 12. Institucionální a personální stránka veřejné správy typy institucí veřejné správy, vnitřní organizace institucí, funkční místa, obsazování funkčních míst, volby, úředníci 13. Materiálně technická a ekonomická stránka veřejné správy budovy pro veřejnou správu, pracoviště, kancelářská technika, náklady na veřejnou správu a její financování, správní a soudní poplatky 14. Informační a dokumentační stránka veřejné správy specifika informací ve veřejné správě, tvorba, evidence a oběh dokumentů, doručování,archivnictví cvičení 1. Veřejné statky a externality 2. Právní normy a odborná periodika, procvičení základních pojmů 3. Dokumentace státní správy ( parlament, vláda, ústřední orgány) 4. Dokumentace územní samosprávy ( kraje a obce) 5. Veřejná kontrola - příklad NKÚ, finanční kontrola 6. Veřejné zakázky a veřejné projekty 7. Sektory a organizace ve veřejné ekonomice

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Other task type Other task type 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.