153-0302/03 – Ekonomika neziskových organizací (ENO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět  klasifikovat a charakterizovat právní formy neziskových organizací v ČR;  popsat teorie neziskových organizací; Budete schopni  rozlišit právní a ekonomické aspekty fungování státních a nestátních neziskových organizací;  vyjmenovat kritéria třídení neziskových organizací;  definovat základní principy řízení neziskových organizací; Získáte  praktické zkušenosti pro analýzu hospodaření neziskových organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s principy fungování neziskových organizací. Objasňuje jejich význam ve společnosti a národním hospodářství. Dále také objasňuje roli neziskových organizací z pohledu ochránce demokratických principů země. V rámci výuky jsou studenti seznamování s principy neziskového sektoru , se specifiky neziskových organizací, se způsoby jejich hospodaření a zdrojů financování. V rámci studia jsou také zasvěcováni do řízení a rozhodování neziskových organizací, marketingu a fundraisingu.

Povinná literatura:

STEJSKAL, Jan, Helena KUVÍKOVÁ a Kateřina MAŤÁTKOVÁ. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky: se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-973-9. BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1650-9. BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4487-2. CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU. http://www.e-cvns.cz RADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE. http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html

Doporučená literatura:

VRABKOVÁ, Iveta, Ivana VAŇKOVÁ, Jiří BEČICA a Šárka KRYŠKOVÁ. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4. BACHMANN, Pavel. Management neziskové organizace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-130-3. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN 978-80-210-5651-0. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5. ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4040-9. VÍT, Petr. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5477-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, test

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Národní hospodářství podle principů financování (vymezení veřejného sektoru). 2.Úloha neziskových organizací v národním hospodářství a v občanské společnosti (pojetí občanské společnosti, poslání a činnost podniků a organizací). Opodstatněnost existence vládních a veřejnoprávních neziskových organizací. 3. Základy teorie neziskových organizací. 4. Zásady fungování NO (společenská spotřeba, veřejná spotřeba, vlastnictví, problematika charakteru statků). 5. Typologie neziskových organizací v ČR. 6. Nevládní neziskové organizace (základní členění,občanská sdružení, OPS, nadace, politické strany a církve, nevládní neziskový sektor v zahraničí). 7. Veřejnoprávní neziskové organizace (organizační složky, příspěvkové organizace státu, obce, kraje). 8. Základní zákony o neziskových organizacích (přehled legislativy). 9. Řízení jako ekonomický nástroj v NO (plánování, SWOT analýza, ovlivňování okolí, principy a zásady, poslání, měření výkonnosti). 10. Marketing v NO (vymezení pojmu, vývoj marketingového myšlení, subjekty, podstata a význam marketingu, formy marketingu, marketingová kontrola). 11. Uplatnění fundraisingu v NO (zdroje financování, způsoby fundraisingu, filozofie fundraisingu). 12.Management v NO (pojetí komunikace, komunikační techniky, vztah komunikace a motivace, specifika personálního řízení, personální činnosti, hmotná zainteresovanost, odměňování). 13. Finance v NO (účetnictví, kalkulace, ceny, výkony,daně). 14. Finanční analýza (rozhodovací ukazatele finanční analýzy).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku