153-0304/04 – Veřejné finance A (VFA)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat soustavu veřejných rozpočtů. Identifikovat a klasifikovat základní zdroje veřejných rozpočtů. Popsat vztahy mezi veřejnými rozpočty. Popsat strukturu veřejných rozpočtů. Charakterizovat hlavní problémy veřejných rozpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základy veřejných financí. Postihuje hlavní funkce veřejných rozpočtů a hlavní typy jejich příjmů – daně a poplatky. Dále postihuje typy veřejných rozpočtů používaných v ČR a jejich principy hospodaření, tj.: státní rozpočet, veřejné fondy, rozpočty územních samosprávných celků, organizační složky a příspěvkové organizace a rozpočet EU.

Povinná literatura:

TOMÁNEK, P. Veřejné finance A. Ostrava: VŠB – TUO, 2008 PEKOVÁ, J. Veřejné finance úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-049-1. KINŠT, J; PAROUBEK, J. Rozpočtová skladba v roce 2009 a praktické příklady. Olomouc: Anang, 2008. ISBN 978-80-7263-486-6.

Doporučená literatura:

PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2008. ISBN978—80-7357-351-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování referátů z problematiky veřejných financí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivity ve cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Financování veřejných statků Důvody existence veřejné ekonomiky, charakteristika veřejných statků, veřejná produkce a veřejné financování, vazby a toky mezi sektory ekonomiky z hlediska veřejných financí, alokační, redistribuční a stabilizační funkce. Rámcový obsah studia předmětu veřejné finance. 2. Zdroje veřejných rozpočtů - soustava daní a poplatků Typy příjmů veřejných rozpočtů: daně, poplatky, půjčky. Hlediska členění daní, daňové systémy, daňové principy, daňové teorie, daňová spravedlnost, zásada užitku, zásada schopnosti daňové úhrady - modely řešení, soustava daní a poplatků v ČR. 3. Typy daní Daně přímé a nepřímé, zásady konstrukce daní, daňové sazby, přednosti a slabiny jednotlivých typů daní. Univerzální a selektivní spotřební daně, jednostupňové a vícestupňové daně. Daně z důchodů jednotlivců a společností, odpočitatelné položky, subjekty daně, progresivita daní, problematika dvojího zdanění. Daně z majetku důvody a principy zdanění. 4. Výdaje veřejných rozpočtů Klasifikace veřejných výdajů, příčiny změn veřejných výdajů, hlediska sledování veřejných výdajů, odvětvová struktura veřejných výdajů, tendence vývoje, charakteristika veřejných výdajů ve vybraných odvětvích. 5. Principy uspořádání rozpočtové soustavy (fiskální federalismus) Fiskální federalismus, modely uspořádání rozpočtových soustav, centralizovaný a decentralizovaný model, fiskální decentralizace a decentralizace funkcí veřejných rozpočtů, rozložení fiskální kapacity a vyrovnávání finančních zdrojů, zásady dotací a dotační kritéria, zásady financování více jednotek. 6. Státní rozpočet Rozpočtová soustava ČR, rozpočtový proces, rozpočtové období. Rozpočtová skladba. Střednědobý výhled. Státní rozpočet, atributy, zásady, funkce, rozpočtový proces, rozpočtová pravidla, příjmy a výdaje, vyrovnanost hospodaření, likvidita. Státní pokladna. Národní fond. Struktura státního rozpočtu na příslušný rok, hlavní příjmové a výdajové okruhy. 7. Veřejné fondy Fondové hospodaření. Role, zřizování a působnost fondů. Hlavní zdroje a výdajové oblasti fondů, daňové a jiné příjmy. Typy veřejných fondů v ČR: státní fondy, majetkové fondy, svěřenecké fondy a vládní agentury. Zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu. 8. Rozpočty obcí a krajů Orgány obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí, samosprávná činnost a přenesený výkon státní správy a jejich financování. Role rozpočtů krajů obcí a dobrovolných svazků obcí v soustavě veřejných rozpočtů, zásady rozpočtového procesu, struktura příjmů a výdajů, vazby mezi rozpočty, zadluženost. 9. Hospodaření organizačních složek a příspěvkových organizací Organizační formy zajišťování veřejných služeb: veřejná produkce, zřizování organizací, zakládání organizací. Zřizování organizačních složek a příspěvkových organizací státem a územními samosprávnými celky, odlišnosti podle forem a podle zřizovatele, vztah ke zřizovateli, výsledek hospodaření. 10. Rozpočet Evropské unie Nadnárodní veřejné rozpočty. Rozpočet Evropské unie: pravidla hospodaření, rozpočtové procedury sestavení, schvalování, plnění a kontroly rozpočtu, rozpočtový rámec, příjmy a výdaje rozpočtu EU, výdajová struktura rozpočtu. Vztah EU k rozpočtovému hospodaření členských zemí. 11. Vybrané daňové aspekty Správa daní a poplatků, územní finanční orgány. Soustava poplatků: správní, soudní, místní poplatky a poplatky související s životním prostředím. Cla. Daňové asignace, náklady zdanění. 12. Rozpočtový deficit a veřejný dluh Veřejný dluh: čistý, hrubý, skrytý. Rozpočtový deficit a veřejný dluh. Financování rozpočtového deficitu, refundace dluhu, ekonomie veřejného dluhu, dluhová služba. Veřejný dluh ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok