153-0305/01 – Social policy in EU Countries (SPEU)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• analyse approaches of EU member countries to the construction of social policy programmes • distinguish the influence of a member state from the influence of EU authorities on the construction of problems in a given country • assess approaches of EU and EU member states to social policy • discuss and suggest measurements to change administration and social security financing in the Czech Republic

Teaching methods

Summary

Approaches of social policy conception in EU countries and strategy of EU – in the field of employment and social protection.

Compulsory literature:

Munková, G. a kol. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2004. Přednášky z předmětu Sociální politika v zemích EU.

Recommended literature:

1. Brdek, M. Jírová,H.Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: Codex Bohemia, 1998. 2. Brdek, M. a kol.Trendy sociální politiky v evropské sociální politice.Praha: Aspi Publishing, 2000. 3. European Social Charter. Collected texts. Strasbourg: Council of Europe, 2000. 4. Geyer, R.R. Exploring European Social Policy. Cambridge: Polity Press, 2000. 5. Klvačová, E. Prohlubování evropské integrace. Praha: Proffesional Publishing, 2005. 6. Pennings, F. Introduction to European Social Security Law. The Hague: Kluwer Law International, 2001. 7. Social Quality: A vision for Europe. The Hague: Kluwer Law International, 2001. Další aktuální literatura je dle potřeby průběžně doporučována na přednáškách.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu (cíl, obsah, literatura; specifika historicky podmíněných rozdílů v sociální politice evropských a mimoevropských zemí). 2. Modely sociální politiky - sociálního státu v Evropě (resp. v zemích EU; zejména ve vazbě na teorie společnosti a hospodářskou politiku). 3. Sociální politika ve vztahu k EU (hlavní zásady a nástroje pro spolupráci v sociální oblasti v kontinuitě vývoje od Římské smlouvy do současnosti). 4. Sociální dimenze evropské strategie zaměstnanosti (základní cíle a pilíře strategie, koordinační mechanismy, nástroje). 5. Strategie modernizace sociální ochrany v zemích EU (sociálně ekonomické faktory ovlivňující parametry koncepcí sociální ochrany, základní cíle, strategie, nástroje). 6. Zabezpečení ve stáří (důchodové systémy) v zemích EU (přímo a nepřímo závazná legislativa, oblasti nezávazné spolupráce, role evropských institucí a výborů související s důchodovým systémem; konstrukce programů důchodového zabezpečení ve vybraných zemích). 7. Zabezpečení v nemoci v zemích EU (politika EU k zabezpečení v nemoci; přístupy ke konstrukci programů; kostrukce programů ve vybraných zemích). 8. Rodinná politika v zemích EU (politika EU k zabezpečení rodin; přístupy ke konstrukci programů; konstrukce programů ve vybraných zemích). 9. Cíle, úkoly a nástroje boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v EU. 10.Koordinace systémů sociálního zabezpečení v zemích EU (důvody vedoucí ke koordinaci, principy koordinace, nástroje; aplikace na jednotlivá odvětví sociálního zabezpečení). 14. Aktuální problémy v oblasti sociální politiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 100  51 3
        Exercises evaluation Credit   0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Šumperk 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.