153-0305/02 – Social policy in EU Countries (SPEU)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• analyse approaches of EU member countries to the construction of social policy programmes • distinguish the influence of a member state from the influence of EU authorities on the construction of problems in a given country • assess approaches of EU and EU member states to social policy • discuss and suggest measurements to change administration and social security financing in the Czech Republic

Teaching methods

Summary

Approaches of social policy conception in EU countries and strategy of EU – in the field of employment and social protection.

Compulsory literature:

Munková, G. a kol. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2004. Přednášky z předmětu Sociální politika v zemích EU.

Recommended literature:

1. Brdek, M. Jírová,H.Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: Codex Bohemia, 1998. 2. Brdek, M. a kol.Trendy sociální politiky v evropské sociální politice.Praha: Aspi Publishing, 2000. 3. European Social Charter. Collected texts. Strasbourg: Council of Europe, 2000. 4. Geyer, R.R. Exploring European Social Policy. Cambridge: Polity Press, 2000. 5. Klvačová, E. Prohlubování evropské integrace. Praha: Proffesional Publishing, 2005. 6. Pennings, F. Introduction to European Social Security Law. The Hague: Kluwer Law International, 2001. 7. Social Quality: A vision for Europe. The Hague: Kluwer Law International, 2001. Další aktuální literatura je dle potřeby průběžně doporučována na přednáškách.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu (cíl, obsah, literatura; specifika historicky podmíněných rozdílů v sociální politice evropských a mimoevropských zemí). 2. Modely sociální politiky - sociálního státu v Evropě (resp. v zemích EU; zejména ve vazbě na teorie společnosti a hospodářskou politiku). 3. Sociální politika ve vztahu k EU (hlavní zásady a nástroje pro spolupráci v sociální oblasti v kontinuitě vývoje od Římské smlouvy do současnosti). 4. Sociální dimenze evropské strategie zaměstnanosti (základní cíle a pilíře strategie, koordinační mechanismy, nástroje). 5. Strategie modernizace sociální ochrany v zemích EU (sociálně ekonomické faktory ovlivňující parametry koncepcí sociální ochrany, základní cíle, strategie, nástroje). 6. Zabezpečení ve stáří (důchodové systémy) v zemích EU (přímo a nepřímo závazná legislativa, oblasti nezávazné spolupráce, role evropských institucí a výborů související s důchodovým systémem; konstrukce programů důchodového zabezpečení ve vybraných zemích). 7. Zabezpečení v nemoci v zemích EU (politika EU k zabezpečení v nemoci; přístupy ke konstrukci programů; kostrukce programů ve vybraných zemích). 8. Rodinná politika v zemích EU (politika EU k zabezpečení rodin; přístupy ke konstrukci programů; konstrukce programů ve vybraných zemích). 9. Cíle, úkoly a nástroje boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v EU. 10.Koordinace systémů sociálního zabezpečení v zemích EU (důvody vedoucí ke koordinaci, principy koordinace, nástroje; aplikace na jednotlivá odvětví sociálního zabezpečení). 14. Aktuální problémy v oblasti sociální politiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner