153-0309/01 – Daně v EU (XXX)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikovat charakteristické znaky daňových systémů členských zemí Evropské unie. Aplikovat znalosti o daňových systémech na jednotlivé členské státy Evropské unie. Analyzovat základní legislativu v oblasti daní v Evropských společenstvích.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem kursu je seznámit posluchače se stavem zdanění v Evropské unii (dále jen "EU"). Kurs začíná vysvětlováním základních daňových ukazatelů, stavem daní v zemích EU, jejich vývojem, strukturou daňových výnosů a daňovým zatížením obyvatel EU. Stěžejní části kursu se věnují problematice koordinace a harmonizace daní včetně analýz nejdůležitějších "daňových" direktiv ES. V další části kursu jsou popisovány konkrétní druhy daní existujících v zemích EU: individuální důchodové daně, daně ze zisků firem, nepřímé daně, majetkové daně a ostatní odvody daňového charakteru. Pozornost je věnována i současné problematice: vysokému zdanění práce, boji proti škodlivé daňové konkurenci a zavádění ekologických daní. Náplní posledních částí kursu je vymezení smluv o zamezení dvojího zdanění a jejich praktická aplikace na Českou republiku.

Povinná literatura:

1) NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: ASPI, 2005, ISBN 80-7357-142-0. 2) ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2 vydání. Praha: Linde Praha, 2007, ISBN 978-80-7201-649-5.

Doporučená literatura:

1) http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm [oficiální stránky Evropské komise věnované daním] 2) KESTI, J. (ed.) European Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBDF, 2007, ISBN 978-90-8722-015-0. 3) KŐNIG, P., LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2004, ISBN 80-7179-846-0. 4) Taxation trends in the European Union. Luxembourg: European Communities & EUROSTAT, 2007, ISBN 978-92-79-04865-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. DAŇOVÁ PROPEDEUTIKA. VYMEZENÍ POJMŮ A DEFINIC. Základní daňové ukazatele. Daně v zemích Evropské unie (EU-27) a jejich vývoj. Struktura daňových výnosů. Daňové zatížení obyvatel. Základní znaky daňové soustavy České republiky a její komparace s daňovými systémy dalších členských zemí EU-27. 2. KOORDINACE A HARMONIZACE VERSUS KONKURENCE DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ. Příčiny spolupráce a harmonizace v daňové oblasti. Formy mezinárodní daňové spolupráce. Daňová aproximace. Fáze harmonizace. Metody harmonizace. Transpozice, implementace a komunitarizace. 3. ÚLOHA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA (ESD) V DAŇOVÉ HARMONIZACI. Institut předběžné otázky. Přímý účinek. Judikáty ESD. 4. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ I. Geneze koordinace a harmonizace přímých daní od Římských dohod do současnosti. Politická omezení. Nejednotnost stanovení daňového základu. Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Směrnice o fúzích. Směrnice o zdaňování úroků a licenčních poplatků. Směrnice o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Implementace směrnic do českého daňového práva. 5. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ II. Informační povinnosti členských států v oblasti přímých daní. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. 6. HARMONIZACE V OBLASTI OBRATOVÝCH DANÍ: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) I. Geneze koordinace a harmonizace DPH od Římských dohod do současnosti. Směrnice Rady 2006/112/EC o jednotném systému DPH. Implementace směrnice do českého daňového práva. 7. HARMONIZACE V OBLASTI OBRATOVÝCH DANÍ: DPH II. Informační povinnosti členských států v oblasti DPH. Snaha o zamezování kruhových podvodů. 8. HARMONIZACE V OBLASTI AKCÍZŮ. Vymezení akcízovaných komodit. Horizontální direktiva. Strukturální direktivy. Direktivy o sazbách. Směrnice 92/12/EEC. Implementace směrnic do českého daňového práva. 9. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍMÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU-27. Vývoj osobních daní v zemích EU-27. Problematika konstrukce osobních daní: sazby daně, daňová pásma, odpočty a slevy na dani. Vývoj firemních daní v zemích EU-27. Používání firemních daní jako nástroje hospodářské politiky: investiční pobídky, odpisy. Vývoj majetkových daní v zemích EU-27. Přístupy ke zdanění nemovitostí. 10. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NEPŘÍMÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU-27. Vývoj akcízů a DPH v zemích EU-27. Stanovení minimálních sazeb. 11. VYSOKÉ ZDANĚNÍ PRÁCE – PROBLÉM SOUČASNOSTI. Vymezení celkového zdanění pracovních důchodů. Zdanění práce versus zdanění kapitálu. Snahy o snížení daňového zatížení práce. 12. ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH DANÍ DO DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ ZEMÍ EU. Směrnice Rady 2003/96/EC a její implementace v členských státech EU. 13. ÚLOHA DANÍ V ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku