153-0309/04 – Taxes in European Union (XXX)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Identify characteristics of European Union member states. Apply tax systems knowledge on individual member states of the European Union. Analyse basic legislation in the field of taxes in the European Community.

Teaching methods

Summary

Students are informed about taxation within the EC countries, progress in the field of taxation, structure of tax revenues and tax burden of EC residents. The crucial parts of this course pursue the problematic of coordination and harmonization of taxes including analysis of the most important "tax" EC Directives. In follow-up parts of the course particular taxes. Last parts of the course specify double tax treaty agreements.

Compulsory literature:

1) NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: ASPI, 2005, ISBN 80-7357-142-0. 2) ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2 vydání. Praha: Linde Praha, 2007, ISBN 978-80-7201-649-5.

Recommended literature:

1) http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm [oficiální stránky Evropské komise věnované daním] 2) KESTI, J. (ed.) European Tax Handbook 2007. Amsterdam: IBDF, 2007, ISBN 978-90-8722-015-0. 3) KŐNIG, P., LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2004, ISBN 80-7179-846-0. 4) Taxation trends in the European Union. Luxembourg: European Communities & EUROSTAT, 2007, ISBN 978-92-79-04865-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. DAŇOVÁ PROPEDEUTIKA. VYMEZENÍ POJMŮ A DEFINIC. Základní daňové ukazatele. Daně v zemích Evropské unie (EU-27) a jejich vývoj. Struktura daňových výnosů. Daňové zatížení obyvatel. Základní znaky daňové soustavy České republiky a její komparace s daňovými systémy dalších členských zemí EU-27. 2. KOORDINACE A HARMONIZACE VERSUS KONKURENCE DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ. Příčiny spolupráce a harmonizace v daňové oblasti. Formy mezinárodní daňové spolupráce. Daňová aproximace. Fáze harmonizace. Metody harmonizace. Transpozice, implementace a komunitarizace. 3. ÚLOHA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA (ESD) V DAŇOVÉ HARMONIZACI. Institut předběžné otázky. Přímý účinek. Judikáty ESD. 4. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ I. Geneze koordinace a harmonizace přímých daní od Římských dohod do současnosti. Politická omezení. Nejednotnost stanovení daňového základu. Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Směrnice o fúzích. Směrnice o zdaňování úroků a licenčních poplatků. Směrnice o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Implementace směrnic do českého daňového práva. 5. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ II. Informační povinnosti členských států v oblasti přímých daní. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. 6. HARMONIZACE V OBLASTI OBRATOVÝCH DANÍ: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) I. Geneze koordinace a harmonizace DPH od Římských dohod do současnosti. Směrnice Rady 2006/112/EC o jednotném systému DPH. Implementace směrnice do českého daňového práva. 7. HARMONIZACE V OBLASTI OBRATOVÝCH DANÍ: DPH II. Informační povinnosti členských států v oblasti DPH. Snaha o zamezování kruhových podvodů. 8. HARMONIZACE V OBLASTI AKCÍZŮ. Vymezení akcízovaných komodit. Horizontální direktiva. Strukturální direktivy. Direktivy o sazbách. Směrnice 92/12/EEC. Implementace směrnic do českého daňového práva. 9. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍMÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU-27. Vývoj osobních daní v zemích EU-27. Problematika konstrukce osobních daní: sazby daně, daňová pásma, odpočty a slevy na dani. Vývoj firemních daní v zemích EU-27. Používání firemních daní jako nástroje hospodářské politiky: investiční pobídky, odpisy. Vývoj majetkových daní v zemích EU-27. Přístupy ke zdanění nemovitostí. 10. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NEPŘÍMÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU-27. Vývoj akcízů a DPH v zemích EU-27. Stanovení minimálních sazeb. 11. VYSOKÉ ZDANĚNÍ PRÁCE – PROBLÉM SOUČASNOSTI. Vymezení celkového zdanění pracovních důchodů. Zdanění práce versus zdanění kapitálu. Snahy o snížení daňového zatížení práce. 12. ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH DANÍ DO DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ ZEMÍ EU. Směrnice Rady 2003/96/EC a její implementace v členských státech EU. 13. ÚLOHA DANÍ V ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Written exam Written test 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.