153-0310/03 – Veřejná politika (VP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
ZEZ02 Ing. Lenka Rutteová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti - Budete umět: - posoudit úlohy a smysl veřejné politiky ve společnosti, - objasnit strukturu pojmu veřejná politika a přístupy k definování dílčích veřejných politik. Dovednosti - Budete schopni: - charakterizovat význam veřejné politiky pro společenskou praxi, - definovat oblasti veřejného zájmu jako cíle veřejné politiky, - členit a uplatňovat kritéria, postupy a metody dílčích veřejných politik. Návyky - Získáte: - kvalitní základ o aktérech veřejné politiky, respektive dílčích veřejných politik, - získáte povědomí o úloze občanů (občanské společnosti) při participaci na prosazování veřejných zájmů do veřejných politik. Po absolvování předmětu budou studenti: - rozlišovat, porovnat a být schopni identifikovat pojem politika a veřejná politika, - schopni dovozovat dílčí záležitosti týkající se veřejné politiky, - ocenit roli veřejné politiky a uvést rozdíly dílčích veřejných politik, - plánovat, navrhovat a formulovat různé přístupy při koncipování veřejné politiky, - schopni obhajovat obsah a cíle veřejné politiky, - schopni srovnat různé přístupy při implementaci veřejné politiky, - diskutovat přínosy veřejné politiky v životě lidí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty s různými teoretickými a metodologickými přístupy užívanými v analýze, tvorbě a aplikaci vybraných veřejných politik, včetně vymezení vhodného pole jejich užití. Podrobně jsou probírány některé teorie, z nichž veřejná politika vychází nebo na ně navazuje. V aplikační části jsou uvedeny některé veřejné politiky aplikované buď společně v rámci celé EU (zemědělská, obchodní, dopravní, zahraniční a bezpečnostní, rozpočtová) nebo v působnosti EU i členských států – tj. komunitární politiky (sociální, životního prostředí, obchodní, energetická ad.).

Povinná literatura:

Základní literatura : Halásek, D. Veřejná politika. 2. přeprac. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2014. Fraser-Moleketi, G. (ed.) Dosažitelný svět - Správa globálního vládnutí. Praha: Ministerstvo vnitra, 2007. Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Praha: SLON, 2005. Veselý, A.; Nekola, M. ed. Analýza a tvorba veřejných politik. Praha: SLON, 2007.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura : Bogason, P. Public Policy and Local Governance. University Press, Cambridge, 2000. Braun,D., Busch, A. Public Policy. Political Ideas. Edward Elgar Publishing, Inc., 1999. Dahl, R.,A. Demokracie a její kritici. Praha. Victoria Publishing, 1995. Hayek, F.,A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Academia, 1994. Middleton, R. Government versus the Market.University Press, Cambridge, 1996. Parsons, W. Public policy. Cheltenham: Edvard Elgar Publishing Ltd.,1995. Peters, B.G. Public Policy Instruments. Edward Elgar Publising, Inc., 1998. Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Svatoň, J., Sirovátka, T. Stát a veřejná politika. Brno: ESF MU, 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Vymezení VP jako vědní disciplíny a jako společenské praxe Institucionalismus jako teoretické východisko. Pohled na politiku jako na reflexi vlastní situace jednotlivce. Kolektivní ovlivnění. Politické a nepolitické faktory chování. Sémantický diferenciál. Definice veřejné politiky. Aktéři VP. Jak veřejná správa a její kvalita ovlivňuje realizaci veřejné politiky. Ukazatelé ovlivňující kvalitu správy a jejich grafické vymezení. 2)Lokální a globální veřejné politiky Základní charakteristiky lokálních politik, jejich přednosti a nevýhody. Obecní (municipální) a regionální politiky. Vztah regionální politiky a politiky územního rozvoje (územní plánování). Aktéři těchto politik. Základní charakteristiky globálních politik a jejich aktéři. Příklady globálního vládnutí. 3)Vybrané komunitární politiky EU a jejich vztah k obdobným veřejným politikám ČR Sociální politika. Politika ochrany životního prostředí. Průmyslová politika. Energetická politika. Politika na podporu výzkumu a technologického vývoje. Politika na ochranu spotřebitele. Regionální a strukturální politika. Komunitární programy jako nástroj rozvoje členských zemí EU. 4)Společné politiky EU a jejich vztah k obdobným veřejným politikám ČR Zemědělská politika. Obchodní politika. Dopravní politika. Zahraniční a bezpečnostní politika. Společný rozpočet EU a jeho fiskální vztahy k ČR (období 2007-2013). 5)Veřejná politika a teorie práva Vztah práva, morálky a veřejné politiky. Objekty, subjekty a obsah práva. Pojem lidských práv (přirozené právo). Soukromé a veřejné právo. Systematika právních odvětví. Vnitrostátní, nadnárodní a mezinárodní právo. Evropské správní právo, jeho prameny, role primárního a sekundárního práva (nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení). Aplikace pracovních norem do VP – procedury: spolurozhodování, konzultace, zásada nadřazenosti. 6)Veřejná politika a teorie organizace Mnohoznačnost pojmu organizace, organizace jako sociální jednotka, typické prvky organizace, hlavní témata organizační teorie, typologie organizace (typy moci, typy účasti). Aplikace teorie organizace na VP, příklady a koncepce organizace státní správy, územní samosprávy, zájmové samosprávy vč. nadnárodních organizací (Higgot a pod.). 7)VP a teorie byrokracie Odlišná pojetí byrokracie. Teoretická východiska a příklady typologie byrokracie dle typů úředníků, dle typů organizací. Debyrokratizace. Alternativní organizace a jejich hlavní rysy. Aplikace teorie byrokracie do VP. 8)VP a teorie elit Historický vývoj teorie elit a její význam pro VP. Evropské zvláštnosti veřejných politik ovlivnily i moderní teorii elit (např. politické rozpory mezi třídami, forma konfrontace a další ideologické modely). Př.: Německo, Itále a rozdíly v USA. Kritéria pro definici elit (klasické společenské elity, společenské vzory, „masa“, mocenská elita. Aplikace toerie elit do VP. Profesionalita (manažeři) ve veřejné službě, řízení lidských zdrojů a pod. (dle Argidiarese). 9)VP a politologie a sociologie Politická moc. Politické vztahy. Politické potřeby. Politické vědomí, politické chování, politická hnutí. Politický proces a jeho rozlišení. Politický systém – vstupy a výstupy. Politické zájmy (individuální, skupinové, společenské) a veřejný zájem. Dělení veřejných zájmů dle segmentů a dílčích veřejných politik, dle času, dle subjektů a objektů. Politická sociologie. Politická strategie a programy politických stran. Uplatňování veřejných zájmů ve veřejné politice (4 fáze: identifikace, formulace a presentace, rozhodování o uznání, realizace). Myšlenky A. Masseye (víceúrovňové vládnutí a diferencované politiky, dobré vládnutí a jeho principy). 10)Implementace politik Teoretické modely implementace. Základní problémy implementace politik ve společnosti. Implementační deficit a jeho vývoj. Aktéři implementace. Scénáře implementačního procesu. 11)Etika a morálka ve veřejné politice Vztahy mezi etikou, morálkou, aplikací a erudicí. Některé specifické modely veřejné politiky, navazující na principy etické, morální a další. Morálka vládnutí a „minimální jádro“ veřejné etiky (viz A. Maskrydemetres).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2001/2002 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 44  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 0
                písemná zkouška Písemná zkouška 56  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku