153-0310/03 – Public Policy (VP)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
ZEZ02 Ing. Lenka Rutteová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge – you will know: - to judge the function and the sense of the public policy in the society, - to make clear the structure of the public policy idea and approaches to particular public policies definitions. Skills – you will be able: - to characterize the public policy meaning for social practices, - to define sections of the public interest as the public policy objectives, - to divide and exercise criteria, procedures and methods of public policies. Habits – you will gain: - quality base about public policy participants or particular public policies, - awareness of citizens role during the participation on public interests enforcement into public policies. After the completion of this subject, students will: - distinguish, compare and be able to identify the policy and the public policy conception, - be able to conclude particular questions relevant to the public policy, - evaluate the public policy role and mention differences of particular public policies, - plan, propose and form different approaches during the public policy conception, - be able to argue the content and objectives of the public policy, - be able to compare different approaches during the public policy implementation, - discuss public policy gains in the life of people.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

The aim of the subject is oriented towards the description of the kinds of theoretic and metodologic approaches which are used in analysis and creation of each public policy, including its specification.

Compulsory literature:

Little, I.M.D. Ethics, Economics and Politics. Principles of Public Policy. New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-926872-X(pbk).

Recommended literature:

Bogason, P. Public Policy and Local Governance. University Press, Cambridge, 2000. Braun,D., Busch, A. Public Policy. Political Ideas. Edward Elgar Publishing, Inc., 1999. Middleton, R. Government versus the Market.University Press, Cambridge, 1996. Parsons, W. Public policy. Cheltenham: Edvard Elgar Publishing Ltd.,1995. Peters, B.G. Public Policy Instruments. Edward Elgar Publising, Inc., 1998.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1)Vymezení VP jako vědní disciplíny a jako společenské praxe Institucionalismus jako teoretické východisko. Pohled na politiku jako na reflexi vlastní situace jednotlivce. Kolektivní ovlivnění. Politické a nepolitické faktory chování. Sémantický diferenciál. Definice veřejné politiky. Aktéři VP. Jak veřejná správa a její kvalita ovlivňuje realizaci veřejné politiky. Ukazatelé ovlivňující kvalitu správy a jejich grafické vymezení. 2)Lokální a globální veřejné politiky Základní charakteristiky lokálních politik, jejich přednosti a nevýhody. Obecní (municipální) a regionální politiky. Vztah regionální politiky a politiky územního rozvoje (územní plánování). Aktéři těchto politik. Základní charakteristiky globálních politik a jejich aktéři. Příklady globálního vládnutí. 3)Vybrané komunitární politiky EU a jejich vztah k obdobným veřejným politikám ČR Sociální politika. Politika ochrany životního prostředí. Průmyslová politika. Energetická politika. Politika na podporu výzkumu a technologického vývoje. Politika na ochranu spotřebitele. Regionální a strukturální politika. Komunitární programy jako nástroj rozvoje členských zemí EU. 4)Společné politiky EU a jejich vztah k obdobným veřejným politikám ČR Zemědělská politika. Obchodní politika. Dopravní politika. Zahraniční a bezpečnostní politika. Společný rozpočet EU a jeho fiskální vztahy k ČR (období 2007-2013). 5)Veřejná politika a teorie práva Vztah práva, morálky a veřejné politiky. Objekty, subjekty a obsah práva. Pojem lidských práv (přirozené právo). Soukromé a veřejné právo. Systematika právních odvětví. Vnitrostátní, nadnárodní a mezinárodní právo. Evropské správní právo, jeho prameny, role primárního a sekundárního práva (nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení). Aplikace pracovních norem do VP – procedury: spolurozhodování, konzultace, zásada nadřazenosti. 6)Veřejná politika a teorie organizace Mnohoznačnost pojmu organizace, organizace jako sociální jednotka, typické prvky organizace, hlavní témata organizační teorie, typologie organizace (typy moci, typy účasti). Aplikace teorie organizace na VP, příklady a koncepce organizace státní správy, územní samosprávy, zájmové samosprávy vč. nadnárodních organizací (Higgot a pod.). 7)VP a teorie byrokracie Odlišná pojetí byrokracie. Teoretická východiska a příklady typologie byrokracie dle typů úředníků, dle typů organizací. Debyrokratizace. Alternativní organizace a jejich hlavní rysy. Aplikace teorie byrokracie do VP. 8)VP a teorie elit Historický vývoj teorie elit a její význam pro VP. Evropské zvláštnosti veřejných politik ovlivnily i moderní teorii elit (např. politické rozpory mezi třídami, forma konfrontace a další ideologické modely). Př.: Německo, Itále a rozdíly v USA. Kritéria pro definici elit (klasické společenské elity, společenské vzory, „masa“, mocenská elita. Aplikace toerie elit do VP. Profesionalita (manažeři) ve veřejné službě, řízení lidských zdrojů a pod. (dle Argidiarese). 9)VP a politologie a sociologie Politická moc. Politické vztahy. Politické potřeby. Politické vědomí, politické chování, politická hnutí. Politický proces a jeho rozlišení. Politický systém – vstupy a výstupy. Politické zájmy (individuální, skupinové, společenské) a veřejný zájem. Dělení veřejných zájmů dle segmentů a dílčích veřejných politik, dle času, dle subjektů a objektů. Politická sociologie. Politická strategie a programy politických stran. Uplatňování veřejných zájmů ve veřejné politice (4 fáze: identifikace, formulace a presentace, rozhodování o uznání, realizace). Myšlenky A. Masseye (víceúrovňové vládnutí a diferencované politiky, dobré vládnutí a jeho principy). 10)Implementace politik Teoretické modely implementace. Základní problémy implementace politik ve společnosti. Implementační deficit a jeho vývoj. Aktéři implementace. Scénáře implementačního procesu. 11)Etika a morálka ve veřejné politice Vztahy mezi etikou, morálkou, aplikací a erudicí. Některé specifické modely veřejné politiky, navazující na principy etické, morální a další. Morálka vládnutí a „minimální jádro“ veřejné etiky (viz A. Maskrydemetres).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2001/2002 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 44 (44) 0
                Other task type Other task type 44  0
        Examination Examination 56 (56) 0
                Oral Written examination 56  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner