153-0311/01 – Daně v EU (DAVEU)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA265 Ing. Anna Kovářová
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikovat charakteristické znaky daňových systémů členských zemí Evropské unie. Aplikovat znalosti o daňových systémech na jednotlivé členské státy Evropské unie. Analyzovat základní legislativu v oblasti daní v Evropských společenstvích.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem kursu je seznámit posluchače se stavem zdanění v Evropské unii. Kurs začíná vysvětlováním základních daňových ukazatelů, stavem daní ve všech zemích EU-27, jejich vývojem, strukturou daňových výnosů a daňovým zatížením obyvatel EU. Stěžejní části kursu se věnují problematice koordinace a harmonizace daní v oblasti přímých daní, obratových daní - daně z přidané hodnoty a akcízů. Jsou analyzovány nejdůležitější „daňové“ direktivy ES včetně Směrnice Rady 2006/112/EC. V poslední části kursu jsou popisovány konkrétní druhy daní existujících v zemích EU: individuální důchodové daně, daně ze zisku firem, nepřímé daně, majetkové daně a ostatní odvody daňového charakteru. Pozornost je věnována i současné problematice: vysokému zdanění práce, boji proti škodlivé konkurenci a zavádění ekologických daní. Obsahem seminářů je konkretizace problematiky v podmínkách jednotlivých zemí EU včetně výpočtů a vyplnění daňových přiznání (daň z přidané hodnoty: intrakomunitární obchody; daň z příjmů: smlouva o zamezení dvojího zdanění).

Povinná literatura:

1) NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: ASPI, 2008. 260 s. ISBN 978-80-7357-386-7. 2) ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 4. vydání. Praha: Linde Praha, 2010. 352 s. ISBN 978-80-7201-799-7.

Doporučená literatura:

1) http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm [oficiální stránky Evropské komise věnované daním] 2) KESTI, J. (ed.) European Tax Handbook 2009. Amsterdam: IBDF, 2009. 3) KŐNIG, P., a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 2 vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7400-011-9. 4) Taxation trends in the European Union. 2010 Edition. Luxembourg: European Communities and EUROSTAT, 2010. 430 s. ISBN 978-90-79-15801-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Presentace v PPT na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. DAŇOVÁ PROPEDEUTIKA. VYMEZENÍ POJMŮ A DEFINIC. Základní daňové ukazatele. Daně v zemích Evropské unie (EU-27) a jejich vývoj. Struktura daňových výnosů. Daňové zatížení obyvatel. Základní znaky daňové soustavy České republiky a její komparace s daňovými systémy dalších členských zemí EU-27. 2. KOORDINACE A HARMONIZACE VERSUS KONKURENCE DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ Příčiny spolupráce a harmonizace v daňové oblasti. Formy mezinárodní daňové spolupráce. Daňová aproximace. Fáze harmonizace. Metody harmonizace. Transpozice, implementace a komunitarizace. 3. ÚLOHA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA (ESD) V DAŇOVÉ HARMONIZACI. Institut předběžné otázky. Přímý účinek. Judikáty ESD. 4. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ I. Geneze koordinace a harmonizace přímých daní od Římských dohod do současnosti. Politická omezení. Nejednotnost stanovení daňového základu. Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Směrnice o fúzích. Směrnice o zdaňování úroků a licenčních poplatků. Směrnice o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Implementace směrnic do českého daňového práva. 5. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ II. Informační povinnosti členských států v oblasti přímých daní. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. 6. HARMONIZACE V OBLASTI OBRATOVÝCH DANÍ: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) I. Geneze koordinace a harmonizace DPH od Římských dohod do současnosti. Směrnice Rady 2006/112/EC o jednotném systému DPH. Implementace směrnice do českého daňového práva. 7. HARMONIZACE V OBLASTI OBRATOVÝCH DANÍ: DPH II. Informační povinnosti členských států v oblasti DPH. Snaha o zamezování kruhových podvodů. 8. HARMONIZACE V OBLASTI AKCÍZŮ. Vymezení akcízovaných komodit. Horizontální direktiva. Strukturální direktivy. Direktivy o sazbách. Směrnice 92/12/EEC. Implementace směrnic do českého daňového práva. 9. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DŮCHODOVÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU-27 Vývoj osobních daní v zemích EU-27. Problematika konstrukce osobních daní: sazby daně, daňová pásma, odpočty a slevy na dani. Vývoj firemních daní v zemích EU-27. Používání firemních daní jako nástroje hospodářské politiky: investiční pobídky, odpisy. Vývoj majetkových daní v zemích EU-27. Přístupy ke zdanění nemovitostí. 10. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NEPŘÍMÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU-27 Vývoj akcízů a DPH v zemích EU-27. Stanovení minimálních sazeb. 11. VYSOKÉ ZDANĚNÍ PRÁCE – PROBLÉM SOUČASNOSTI Vymezení celkového zdanění pracovních důchodů. Zdanění práce versus zdanění kapitálu. Snahy o snížení daňového zatížení práce. 12. ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH DANÍ DO DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ ZEMÍ EU Směrnice Rady 2003/96/EC a její implemantace v členských státech EU. 13. ÚLOHA DANÍ V ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku