153-0322/01 – Public Sector Decision-Making (RVS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
ZEZ02 Ing. Lenka Rutteová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge – you will know: - to judge the function and the sense of the public policy in the society, - to make clear the structure of the public policy idea and approaches to particular public policies definitions. Skills – you will be able: - to characterize the public policy meaning for social practices, - to define sections of the public interest as the public policy objectives, - to divide and exercise criteria, procedures and methods of public policies. Habits – you will gain: - quality base about public policy participants or particular public policies, - awareness of citizens role during the participation on public interests enforcement into public policies.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

The aim of the course is to create experiences and knowledge of the subject Economics of Public Sector. It specify main segments of public sector with the special attention on the decision of the allocation of public expenditures. It also describes some economic aspects of transformation of the public sector in Czech Republic. The financing is not only the thing which is very important, but also effective and rational decision within public sector.

Compulsory literature:

Hodge, G. A., Grave, C. and Boardman A. E. (eds.) International Handbook on Public-Private Partnerships. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. 631 pp. ISBN 9780857932488.

Recommended literature:

Hodge, G. A., Grave, C. and Boardman A. E. (eds.) International Handbook on Public-Private Partnerships. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. 631 pp. ISBN 9780857932488.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do tématu. 1.1 Vymezení pojmu veřejný sektor. 1.2 Veřejný sektor, veřejný zájem a veřejná správa. 1.3 Vliv centralizace a decentralizace na rozhodování ve veřejném sektoru. 2. Veřejné výdaje jako nástroj rozhodování ve veřejném sektoru. 2.1 Vnitřní a vnější faktory efektivnosti ve veřejném sektoru. 2.2 Členění a struktura veřejných výdajů, příčiny (teorie) jejich růstu. 2.3 Analýza veřejných výdajů, hodnocení projektů, typy nákladů a užitků. 3. Teorie veřejné volby. 3.1 Východiska a základní vztahy při rozhodování ve veřejném sektoru. 3.2 Nástroje veřejné volby a jejich vliv na efektivnost výběru. 3.3 Základní většinová pravidla a alternativní volební systémy. 4. Teorie potřeb ve veřejném sektoru. 4.1 Rozbor kategorie potřeb. 4.2 Vztah finálních společenských potřeb a veřejný sektor. 4.3 Využití kategorie lidského potenciálu pro objektivizaci potřeb. 5. Rozhodování o velikost a struktuře veřejného sektoru. 5.1 Mikroekonomické a makroekonomické faktory. 5.2 Toky důchodů, toky faktorů a produktů. 5.3 Veřejný sektor a smíšená ekonomika, organizace ve veřejném sektoru. 6. Společenský přínos a společenské optimum. 6.1 Zásada maximálního společenského přínosu. 6.2 Modely optimalizace, distribuce příjmů. 7. Role vlády ve veřejném sektoru. 7.1 Role a funkce státu, stát jako subjekt veřejné politiky. 7.2 Státní zásahy, aktivity státu ve veřejném sektoru. 7.3 Příklady: veřejná podpora, veřejné zakázky apod. 8. Politický trh a ekonomická racionalita. 8.1 Volič jako racionální subjekt na poptávkové straně politického trhu. 8.2 Politické strany a racionalita jejich rozhodování na politickém trhu. 8.4 Kooperace a nekooperace v politice. 9. Ekonomická teorie byrokracie. 9.1 Základní charakteristiky modelu byrokrat - manažer. 9.2 Francouzsko-kanadský model byrokracie. 9.3 Přehled modelů veřejné správy se zaměřením na metody New Public Management. 10. Efektivní výběr investičních akcí ve veřejném sektoru. 10.1 Použití nákladově výstupových metod. 10.2 Faktor času při ohodnocování investic ve veřejném sektoru. 11. Dotace a efektivnost. 11.1 Věcné programy nebo peněžní dotace? 11.2 Vládní dotace na zemědělském trhu. 11.3 Vliv cenových intervenčních programů na efektivnost. 12. Regulace negativních externalit. 12.1 Poplatky, pokuty a státní subvence jako eliminační a regulační nástroje negativních externalit. 12.2 Regulace negativních externalit zdaňováním. 12.3 Možnosti regulace negativních externalit formou vyjednávání.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner